Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Veiks ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtēšanu saules elektrostacijas parkam

Veiks ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtēšanu saules elektrostacijas parkam

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums 2022. gada 13.septembris

Paredzētās darbības nosaukums

Saules paneļu elektrostacija "Tīrumķemeres"
Iesniedzējs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ritmus", reģistrācijas numurs 40103189517, Zaķu iela 1-26, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Paredzētās darbības norises vietas adrese
Nekustamais īpašums "Tīrumķemeres" ar kadastra numuru 4254 002 0072, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4254 002 0072, Inešu pagasts, Cēsu novads
Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā Atrodas ainavu apvidus "Vecpiebalga" teritorijā (Natura 2000)
Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā Neatrodas
Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā Neatrodas
Informācija par paredzēto darbību Paredzēts uzstādīt saules paneļus ~ 14 rindās un izbūvēt žogu pa perimetru 753 m.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, vai elektroniski: ap@vvd.gov.lv.

Datums: 2022. gada 12. oktobris