Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vecpiebalgas Kultūras nams

Adrese: Gaismas iela 1, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122

Vecpiebalgas Kultūras nama vadītāja: Zigrīda Ruicēna
Tālrunis: +371 26493591
E-pasts: zigrida.ruicena@cesunovads.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks trešdienās 9.00 – 12.00

Kultūras nams tika  uzcelts 1887.gadā kā Labdarības biedrības nams par vecpiebaldzēnu saziedotajiem līdzekļiem – 14.aprīlī tika ielikts pirmais pamatakmens, un jau 23.augustā nams tika iesvētīts. Laiks ir gājis, mainījušies cilvēki, tradīcijas, vērtības, bet ēka jau 130 gadus kalpo ka  kultūras aktivitāšu un sabiedriskās rosības vieta Vecpiebalgā.

Kultūras nama darbība ir orientēta uz lokālo kultūrvidi un vietējo mērķauditoriju, neizslēdzot iniciatīvas novada, reģiona un valsts mērogā. Kultūras nams nodrošina pašvaldības autonomo  funkciju – rūpēties par kultūru un valsts kultūrpolitikas realizāciju, veido saturā un formā daudzveidīgu kultūras un mūžizglītības pakalpojumu nodrošinājumu un pieejamību, sekmē sabiedrības radošo iniciatīvu un sociālās līdzdalības aktivitāti, saglabā un sekmē vietējā materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma dzīvotspēju, atbalsta  Dziesmu un Deju svētku tradīcijas saglabāšanu un attīstību, iespēju robežās veicina profesionālās mākslas pieejamību.

Kultūras namā darbojas Vecpiebalgas pagasta amatiermākslas kolektīvi, vidusskolas deju kolektīvi,  notiek dažādas  kultūras nama, vidusskolas, u.c. rīkotāju aktivitātes. Lielajā zālē ir 300 skatītāju vietas, balkonā 80 vietas, mazajā zālē – 40 vietas. Lielajā zālē pieejams  tehniskais nodrošinājums: skaņas un gaismas aparatūra, ekrāns, projektors, Wi-Fi .Šeit ir vieta dažādiem semināriem, konferencēm un informatīvām sanāksmēm, kā arī neformāliem un korporatīviem pasākumiem.

Vecpiebalgas Kultūras nama amatiermākslas kolektīvi un interešu grupas:

  • Vecpiebalgas audēju kopa, vadītāja Dagnija Kupče. Aušana notiek Aušanas darbnīcā ceturtdienās plkst.18.00. 
  • Vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs E grupa "Mudurainis", vadītāja Antra Grinberga. Mēģinājumi notiek trešdienās plkst.19.00.
  • Senioru tautisko deju kolektīvs F grupa "Mudurainis XO", vadītāja Antra Grinberga. Mēģinājumi notiek pirmdienās plkst.19.00.
  • Jauniešu tautisko deju kolektīvs C grupa "Slātaviņa", vadītāja Antra Grinberga. Mēģinājumi notiek pirmdienās plkst.15.30 un trešdienās plkst.15.30.
  • Pirmsskolas vecuma bērnu tautisko deju kolektīvs "Mazputniņš", vadītāja Mārīte Lācgalve. Mēģinājumi notiek pirmdienās un piektdienās plkst.11.00. 
  • Vokālais ansamblis, vadītāja Astra Piruška. Mēģinājumi notiek ceturtdienās plkst.18.00. 
  • Amatierteātris "Sumaisītis", režisore Inese Pilābere. Mēģinājumi notiek otrdienās plkst.19.00. 
  • Senioru klubs "Pīlādzītis", vadītājas Ieva Veinberga un Rasma Beķere, satikšanās katra mēneša 17.datumā plkst.12.00.