Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

No 1.janvāra spēku zaudējuši vairāki saistošie noteikumi

No 2023.gada 1.janvāra spēku zaudējuši šādi Cēsu novada pašvaldību veidojošo pašvaldību izdotie saistošie noteikumi:

  • Cēsu novada domes 2016.gada 3.novembra Saistošie noteikumi Nr.20 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu Cēsu novadā”;
  • Vecpiebalgas novada domes 2019.gada 23.maija Saistošie noteikumi Nr.6 “Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Vecpiebalgas novadā”;
  • Jaunpiebalgas novada domes 2012.gada 13.februāra Saistošie noteikumi Nr.1 “Prioritārā kārtība bezdarbnieku iesaistīšanai algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Jaunpiebalgas novadā”;
  • Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 10.jūlija Saistošie noteikumi Nr.10 “Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Jaunpiebalgas novadā”;
  • Līgatnes novada domes 2010.gada 19.augusta Saistošie noteikumi Nr.24/10 „Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtību”;
  • Priekuļu novada pašvaldības 28.02.2019. gada Saistošie noteikumi Nr.3 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Priekuļu novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem pensionāriem un personām ar III grupas invaliditāti”.

Ar visiem spēkā esošajiem Cēsu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem varat iepazīties https://likumi.lv/ta/veids/cesu-novada-dome/saistosie-noteikumi

Datums: 2023. gada 9. janvāris