Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada Sociālais dienests iesaistās jaunā pilotprojektā "Sociālais darbs kopienā"

Cēsu novada dome š.g. 11.augustā pieņēma lēmumu par dalību Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta ''Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās'' (projekta Nr.9.2.1.1./15/I/001) pilotprojektā “Metodikas “Sociālais darbs kopienā” izstrāde”.

Pilotprojekta ietvaros divi sociālo dienestu sociālie darbinieki piedalīsies apmācībās un veiks metodiskā materiāla “Sociālais darbs kopienā” aprobāciju sociālā darba praksē ar attiecīgo klientu mērķa grupu vai izmantojot attiecīgo sociālo darba metodi - sniegs sociālā darbinieka profesionālu atbalstu klientiem. Pēc pilotrojekta beigām ekspertu komanda veiks nepieciešamos metodikas pilnveidojumus, balstoties uz pilotprojektu dalībnieku pieredzi un pilotprojektā gūtajām atziņām, kontaktējoties ar klientiem.

Projekta īstenošanas laiks – no 2022.gada 1.septembra līdz 2023. gada 31.maijam.

Sociālais darbs kopienā ir viena no sociālā darba formām, kuras būtība ir palīdzēt kopienas (ciema, pilsētas apkaimes, mazpilsētas, lauku apvidus) locekļiem sasniegt augstāku labklājības līmeni, paaugstināt pašorganizēšanās prasmes, kā arī uzņemties atbildību pašiem par savu rīcību un apkārtējo vidi, līdz ar to mazinot tādus kopienas sociālajā vidē pastāvošus apstākļus, kas rada pamatu sociālajām problēmām kopienas līmenī.

Sociālais darbs kopienā veicina:

  1. kopienas spēju sadarboties un pašorganizēties,
  2. dažādu līmeņu sadarbības tīklu veidošanu,
  3. kopienā pastāvošo resursu mērķtiecīgu pielietošanu,
  4. līdzdarbošanos kopienas kopējo problēmu risināšanā,
  5. to kopienas iedzīvotāju grupu, kuriem ir ierobežotas iespējas paust savu viedokli, interešu kopīgu pārstāvēšanu.

Sociālais darbs kopienā integrē vispārīgo sociālā darba praksi un specifiskas kopienas darba pieejas – kopienas attīstība, kopienas mobilizēšana, kopienas sociālā plānošana, sociālo akciju organizēšana u.c.

Datums: 2022. gada 1. septembris