Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vecpiebalgas vidusskolā tiek plānotas projekta "PuMPuRS" supervīzijas nodarbības

Vecpiebalgas vidusskolā tiek plānotas projekta "PuMPuRS" supervīzijas nodarbības

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros izglītojamiem tiek sniegts atbalsts ar mērķi samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus Latvijas izglītības iestādēs. Papildus tam atbalsts tiek sniegts arī pedagogiem. Visa projekta īstenošanas laikā izglītības iestādēs tiek nodrošinātas supervīzijas – konsultatīvs atbalsts, kas palīdz pedagogiem tikt galā ar profesionālās darbības izaicinājumiem. Vecpiebalgas vidusskolā supervīzijas nodarbības tiek plānotas šā gada septembrī.

Mērķis: pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku identificēšanā, paaugstināt pedagogu pašefektivitāti darbā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem pakļautajiem izglītojamiem, kā arī veicināt pedagogu prasmi apzināties savus resursus, lai mazinātu izdegšanas sindroma riskus.

Uzdevumi:

  • Pilnveidot pedagogu kompetenci atpazīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus;
  • Veicināt izpratni par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska izglītojamo sociāli emocionālajām vajadzībām;
  • Paaugstināt pedagogu pašefektivitāti, lai veicinātu izglītojamo apmierinātību un labizjūtu izglītības iestādēs;
  • Atbalstīt pedagogus apzināties savus resursus izdegšanas sindroma novēršanai, strādājot ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska izglītojamajiem.

Supervīzijas nodrošina sertificēti supervizori. Supervīzijas tiek nodrošinātas izglītības iestādēm, kuras ir iesaistījušās projektā. Katrā izglītības iestādē ir ieplānots nodrošināt ne mazāk par divām supervīzijām.

Raksta sagatavošanā izmantota informācija no interneta vietnes: www.pumpurs.lv/lv/supervizijas.

Datums: 2020. gada 19. augusts