Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

"PuMPuRS" jaunatnes iniciatīvas projektu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 14.maijam

"PuMPuRS" jaunatnes iniciatīvas projektu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 14.maijam

Vecpiebalgas novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020.gada 2.marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai (papildināts sākotnējais raksts, kas publicēts 2020. gada 27. februāri). Projekta “PuMPuRS” ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības . Pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju:
– projektu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2020. gada 14. maijam;
– rezultāti tiks paziņoti līdz 2020. gada 14. jūnijam.

Konkursa mērķi:
Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros.
Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta “PuMPuRS” ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

“PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta “PuMPuRS” līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki).
Plānotais projekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Projekta pieteikumus sagatavotus atbilstoši konkursa nolikumam var iesniegt:

  • Personīgi vai pasta sūtījumā* uz adresi Vecpiebalgas novada pašvaldība, Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122;
  • elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
  • ja projekta iesniegums tiek iesniegts personīgi vai pasta sūtījumā nepieciešams pievienot projekta iesniegumu arī datu nesējā vai nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi: vecpiebalga@vecpiebalga.lv, skatīt nolikuma 22. punktu.

Papildu informācija:
Tālrunis: 26463410
E-pasts: inese.ozola@vecpiebalga.lv

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Datums: 2020. gada 6. aprīlis