Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noslēdzies "PuMPuRS" projekta pirmais semestris

Veiksmīgi realizēts projekta “PuMPuRS” pirmais posms, kura laikā Vecpiebalgas novada pašvaldībā 2019./2020. mācību gada pirmajā semestrī individuālu konsultatīvo atbalstu ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros saņēma 14 skolēni. Savukārt Vecpiebalgas vidusskolā norisinājās arī projekta ietvaros organizētā pedagogu atbalsta supervīzijas nodarbība. Projekta pirmā semestra finansējums – 7165,05 eiro.
Otrajā mācību semestrī individuālā konsultatīvā atbalsta sniegšana tiek plānota jau 17 audzēkņiem, iesaistoties abām novada skolām – Vecpiebalgas vidusskolai un Vecpiebalgas novada pamatskolai.

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam tiek izveidots individuālā atbalsta plāns, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un situāciju risināšanu, kas pretējā gadījumā prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīvi.

Kā liecina projekta statistiski apkopotā informācija, kopš 2017. gada vairāk nekā 20 000 skolēnu visā Latvijā saņēmuši projekta “PuMPuRS” atbalstu. Izglītības iestāžu darbinieki, kuri ikdienā strādā ar projektā iesaistītajiem skolēniem norāda, ka lielai daļai jauniešu ir uzlabojies psihoemocionālais stāvoklis – šie skolēni ir sākuši justies drošāk, kas savukārt viņiem palīdz celt pašapziņu un iekļauties vienaudžu kolektīvā. Visbiežāk minētais risks, kas kļuvis par iemeslu skolēna iesaistīšanai projektā – ar mācību vidi un izglītības iestādi saistīts risks, kas sevī ietver – grūtības mācību satura apguvē, zemus mācību sasniegumus, iekavētā mācību satura apguvi , uzvedības problēmas, valodas barjeru un neattaisnotus mācību kavējumus Aplūkojot mācību priekšmetus, kuros skolēniem sniegts atbalsts 2018./2019.mācību gada II semestrī – augšgalā gan vispārizglītojošās, gan profesionālās izglītības iestādēs ir matemātika. Otrā vieta sniegto konsultāciju stundu skaita ziņā – latviešu valoda. Trešā vieta – angļu valodas konsultācijām.

Projekta īstenošana notiek visos Latvijas reģionos no 2017. gada 15. marta līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projekta koordinatore Vecpiebalgas novada pašvaldībā ir Inese Ozola (tālrunis 26463410, elektroniskā pasta adrese inese.ozola@vecpiebalga.lv). Sīkāka informācija www.pumpurs.lv.

Datums: 2020. gada 23. janvāris