Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Leader 2019.gada projekti

Vecpiebalgas novada pašvaldība 2019. gada 26. aprīlī biedrības ”Cēsu rajona lauku partnerība” LAP (lauku attīstības programma) pasākuma ”Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” izsludinātajā projektu konkursā iesniedz 5 projektu pieteikumus.

Rīcībā Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai realizēts tiks projekts ”Izstāžu taka Vecpiebalgas viesistabā”, Nr. 19-09-AL12-A019.2201-000005 . Tā mērķis ir Vecpiebalgas Viesistabā sakārtot celiņu tīklu, izbūvēt gājēju tiltiņu, izveidot āra lielformāta izstāžu iespējas infrastruktūru, pastaigu takai aptverot visu parka teritoriju. Cilvēki uzturas pie dīķa un birzītē, bet pastaigu taka apraujas pie dīķa bez iespējas to šķērsot, atpūtai trūkst solu, reizēm tiek izmesti atkritumi, jo trūkst atkritumu urnu. Projektā plānots iepriekšminētos trūkumus novērst un jau esošo taku savienot ar jaunveidojamo taku birzītes pusē un gājēju celiņu gar P30. Jau šobrīd jau ir jaušams vienots parka elementu noformējums Vecpiebalgai raksturīgajās krāsās, to salikumos. Krāšņāku pastaigu, izstāžu taku darīs augu stādījumi-koki, krūmi un puķes. Kā jauninājums plānots apvienot pastaigu pa Vecpiebalgas Viesistabu ar izglītojošu ekskursiju iekļaujot tajā plaši pieejamus vides elementus- statīvus lielformāta āra izstāžu rīkošanai. Plānotās kopējās izmaksas EUR 32672,69 , attiecināmās izmaksas EUR 25000, 00 , tai skaitā ELFLA finansējums 90% jeb EUR 22500,00 . Projekta būvniecības un labiekārtošanas darbus plānots veikt nākošajā vasarā.

Rīcībā Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana atbalstīts ir projekts “Skatu platformas-ekspozīcijas izveidošana “Kalna Kaibēnos””, Nr. 10-09-AL-A019.2202-000008. Šī projekta mērķis ir: veidot pievilcīgāku, autentiskāku brāļu Kaudzīšu memoriālā muzeja “Kalna Kaibēni” ārtelpas vidi, atjaunojot muzeja teritorijā, bijušu skatu platformu tās sākotnējā vietā un
piesaistīt tūristus, muzeja apmeklētājus, dažādojot muzeja piedāvājumu, izveidojot mūsdienu prasībām atbilstošu āra ekspozīciju, kas izvietota skatu platformā.

Rakstnieki brāļi Kaudzītes Eiropu kājām izstaigājuši un no tās aizgūtos jauninājumus (piem. veranda, sienas skapji, tualete mājas iekštelpā)”Kalna Kaibēnos” ieviesuši un Latvijā izplatījuši. Pēc viesošanās Parīzē un Eifeļa torņa apskates drīz vien (20.gs. sākumā) arī Kaibēnu kalnā, netālu no muižiņas Šveices stilā, kā brāļi dēvēja savu māju, tapa būve- “mazais Eifeļa tornis”, kurā pakāpjoties varēja tālāk redzēt un priecāties ne tikai par Piebalgas pakalniem, bet arī Gaiziņu saskatīt.
Skatu platforma “Kalna Kaibēnos” bijusi, kad 1929. gadā te tika dibināts pirmais memoriālais muzejs Latvijā. Visus padomju laikus viens no veidiem, kā piesaistīt apmeklētājus, bija iespēja Gaiziņu redzēt. Šobrīd un jau 20 gadus skatu platformas nav.
“Kalna Kaibēni” ir viena no retajām vietām, kur vēsture ir dzīva, būves, priekšmeti – autentiski. Muzeja 90. un “Mērnieku laiku”140. jubilejas gadā un laikā, kad ceļotāji meklē ne tikai stāstus par vēsturi, bet vēsturi vēlas izbaudīt, ir pienācis laiks skatu platformu atjaunot, pasniegt nozīmīgu dāvanu vecākajam muzejam Latvijā, Piebalgai un muzeja apmeklētājiem. Tas, ka skatu platformas atjaunošana ir svarīga, apliecina gan 1984. gada darbu projekts, gan centieni pēc zibens postījumiem platformu atjaunot saviem spēkiem, gan SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”2015. gadā izstrādātais mets darbu veikšanai. Līdzekļu trūkums un citas prioritātes darbus ir aizkavējušas.

Projektā plānots atjaunot skatu platformu tās vēsturiskajā vietā un 1.līmenī arī vēsturiskajā augstumā. Pievienotā vērība ir skatu platformas 2. līmenis- līdzās esošo lazdu augstumā, lai tām pāri baudītu Piebalgas ainavu. Plartformas iekštelpā plānots izveidot brīvi pieejamu ekspozīciju.
Projektēšanas un izbūves darbus atvieglo novada muzeju apvienības “Orisāre” arhīvā saglabātā dokumentācija, platformas rasējumi. Projekta būvniecības un labiekārtošanas darbus plānots veikt nākošajā vasarā.
Plānotās izmaksas ir EUR 17950,66 , attiecināmās izmaksas EUR 1700.00 , no kurām 90% jeb EUR 15300.00 ELFLA finansējums.

Rīcībā Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana atbalstīts ir projekts “Alternatīvās pedagoģijas metodes Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē Taurenē“, Nr. 19-09-AL18-A019.2202-000009.
Projekta mērķis ir veidot pievilcīgu dzīves vidi, attīstot mūsdienīgas, mūsdienu dzīves prasībām un problēmām atbilstošas pirmsskolas izglītības piedāvājumu, kas ietver pārmaiņu īstenošanu izglītības procesā, uzsverot caurviju prasmju apguvi, bērna lielāku iesaisti mācībās, sociālo un emocionālo prasmju attīstīšanu un veselību stiprinošu vispārējo attīstību.
Izvirzītā mērķa apakšmērķi:1) Montessori pedagoģijas klases iekārtošana ar atbilstošiem mācību metodiskajiem materiāliem; 2) Silto smilšu iekārtas iegāde un uzstādīšana, iekārtojot klasi silto smilšu nodarbībām; 3) nodarbību grafikā plānošana, lai Montessori pedagoģijas un Silto smilšu nodarbības būtu pieejamas ne tikai Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolas, Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas izglītojamajiem, bet arī ģimenēm, kuru bērni PII neapmeklē.
Plānotās kopējās izmaksas ir EUR 16670.11 , attiecināmās izmaksas EUR 16670,11, tai skaitā ELFLA finansējums 90% jeb EUR 15003,10 . Projekta “Alternatīvās pedagoģijas metodes Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē Taurenē “īstenošana ir jau uzsākta.

Rīcībā Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana atbalstīts ir projekts “Peldvietas labiekārtošana pie Kaives ezera”, Nr. 19-09-AL18-A019.2202-000010
Projekta mērķis ir uzlabot peldvietas funkcionalitāti, sniegt aktīvās atpūtas (peldēšanas, makšķerēšanas) iespējas novada iedzīvotājiem un tūristiem, izveidojot labiekārtotu publisko peldvietu pie Kaives ezera klusā , ainaviskā vietā autoceļa V307 Vecpiebalga- Skujene malā.
Plānotās kopējās izmaksas ir 18051,11 EUR, attiecināmās izmaksas EUR 16999,99 , tai skaitā ELFLA finansējums 90% jeb EUR 15299,99.
Projekta “Peldvietas labiekārtošana pie Kaives ezera” būvniecības un labiekārtošanas darbus plānots veikt nākošajā vasarā, bet projekta “Alternatīvās pedagoģijas metodes Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē Taurenē “īstenošana ir jau uzsākta.

Paldies novada iedzīvotājiem par atbalstu iniciatīvai piedalīties projektu konkursā.

Datums: 2019. gada 27. augusts