Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sāksies mežaudžu kopšanas darbi

Sāksies mežaudžu kopšanas darbi

Cēsu novada pašvaldībai piederošajos mežos šogad paredzēts izkopt 48,6 ha jaunaudzes. Sadarbojoties ar vietējiem iedzīvotājiem, pavasarī iecerēts atjaunot nocirstās mežaudzes Priekuļu, Liepas un Mārsnēnu pagastos 6,1 ha platībā.

Mežaudžu kopšana notiks:

  • Kaives pagastā - 25,2 ha;
  • Jaunpiebalgas pagastā - 3,2 ha;
  • Zosēnu pagastā - 6,5 ha;
  • Priekuļu pagastā - 13,7 ha.

Mežaudzēs pirmajos gados nepieciešams veikt jauno stādījumu kopšanu. Tas uzlabos apgaismojumu, augšanas telpu, kā arī mitruma un barošanās apstākļus. Kopšanas galvenais mērķis ir izveidot vēlamo mežaudzes sastāvu ar noteiktu koku skaitu. Kvalitatīva kopšana nodrošina produktīvu meža veidošanos.

Mežsaimnieciskie darbi tiks veikti ar Eiropas Savienības atbalsta pasākuma “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” līdzfinansējuma atbalstu

Datums: 2023. gada 20. februāris