Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par nekustamā īpašuma "Smilgas", Inešu pagastā elektronisko izsoli

Par nekustamā īpašuma "Smilgas", Inešu pagastā elektronisko izsoli

Cēsu novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu "Smilgas", Inešu pagastā, Cēsu novadā, kadastra Nr.4254 001 0031, kas sastāv no sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 001 0031, platība 17,64 ha, no tās 16,92 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

Nekustamā īpašuma sākumcena 53 700 00 EUR, izsoles drošības nauda 5370 00 EUR, solis 200 00 EUR.

Izsoles sākums 2023.gada 15.decembrī plkst.13.00. Izsoles noslēgums 2024.gada 15.janvāra plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 15.12.2023. plkst.13.00 līdz 04.01.2024. plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 04.01.2024. jāiemaksā drošības nauda 5370 00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā. Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir zemes nomniekam.

Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies. 

Informācija www.vecpiebalga.lv, https://izsoles.ta.gov.lv, tālr.26115317.

Izsoles noteikumi
Robežu plāns
Situācijas plāns
Apgrūtinājumu plāns

 

Datums: 2023. gada 14. decembris