Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par nekustamā īpašuma "Norkalni"-8, Vecpiebalgā elektronisko izsoli

Par nekustamā īpašuma "Norkalni"-8, Vecpiebalgā elektronisko izsoli

Cēsu novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Norkalni”-8, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, kadastra  Nr. 4292 900 0167, kas sastāv no dzīvokļa 30.3 m2 platībā un  303/5462 domājamām daļām no dzīvojamās mājas “Norkalni” koplietošanas telpām un   zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0320.

Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 2500.00, izsoles drošības nauda EUR 250.00, solis Eur 100.00.
Izsoles sākums 2024.gada 2.aprīlī plkst.13.00. Izsoles noslēgums 2024.gada 2.maijā plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 02.04.2024. plkst.13.00 līdz 22.04.2024. plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 22.04.2024. jāiemaksā drošības nauda EUR 250.00 izsoles noteikumos norādītajā kontā.
Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies. 

Informācija: www.vecpiebalga.lv, https://izsoles.ta.gov.lv, tālr. 26115317.

Izsoles noteikumi
Uzmērīšanas lieta
Objekta fotogrāfijas

 

Datums: 2024. gada 16. aprīlis