Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par nekustamā īpašuma "Jaunmelderi", Taurenē zemes nomas tiesību izsoli

Par nekustamā īpašuma "Jaunmelderi", Taurenē zemes nomas tiesību izsoli

2024.gada 19.aprīlī plkst.9.00 "Nēķina muižā", Taurenē, Taurenes pagastā, Cēsu novadā notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma "Jaunmelderi", Taurenē, Taurenes pagastā Cēsu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4286 002 0470 daļai 1.9 ha platībā.

Izmantošana atbilstoši Vecpiebalgas novada teritorijas plānojumam – lauku zemes. 

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 125.00 EUR (bez PVN) gadā. Izsoles solis – 5.00 EUR.

Pieteikšanās izsolei līdz 2024.gada 18.aprīļa plkst.16.00.

Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas apvienības pārvaldē klientu apkalpošanas centros vai elektroniski vecpiebalga@cesunovads.lv.

Informācija: www.vecpiebalga.lv, tālrunis 26115317 (Daina Slaidiņa).

Papildu informācija par nomas objektu
Nomas tiesību izsoles noteikumi
Pielikums zemes nomas līgumam
Iesniegums

 

 

Datums: 2024. gada 10. aprīlis