Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nekustamā īpašuma "Biedri" nomas tiesību izsole

2022.gada 2.septembrī plkst.9.00 "Pilī", Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Cēsu novadā notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma "Biedri", Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Cēsu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0327 daļai  160 m2  platībā. 

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 28.00 EUR /gadā. Izsoles solis  2.00 EUR.

Pieteikšanās izsolei līdz 2022.gada 1.septembra plkst.16.00. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas apvienības pārvaldē klientu apkalpošanas centrā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā vai elektroniski vecpiebalga@cesunovads.lv

Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr. 26115317 (Daina Slaidiņa). 

 

Dokumenti

Datums: 2022. gada 24. augusts