Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vasaras skolu organizēšanas projektu konkurss

Vasaras skolu organizēšanas projektu konkurss
Cēsu novada pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde" 6.martā izsludinājusi pieteikšanos līdzfinansējumam vasaras skolu rīkošanai Cēsu novadā. 
 
Konkursā "Par līdzfinansējuma piešķiršanu vasaras skolām" paredzētā kopējā summa ir 8 000 EUR. Saskaņā ar konkursa nolikumu, vasaras skolu pieteikumus vērtēs konkursa vērtēšanas komisija un prioritāri tiks atbalstītas vasaras skolas radošajās un kultūras industriju jomās, t.sk kultūrvēsturiskais mantojums un arhitektūra, kā arī sociālo zinātņu jomās. Vasaras skolas norise jāplāno Cēsu novada administratīvajā teritorijā.
 
Viens projekts atkarībā no vasaras skolas norises dienu skaita var pretendēt uz līdzfinansējumu:
  • Vasaras skolām, kuru kopējais ilgums ir līdz 3 dienām – līdz 1 000 EUR;
  • Vasaras skolām, kuru kopējais ilgums ir līdz 5 dienām – līdz 2 000 EUR;
  • Vasaras skolām, kuru kopējais ilgums ir 5 un vairāk dienas – līdz 3 000 EUR.
 
Pieteikumu iesniedzēji var būt juridiskas personas: biedrības, nodibinājumi un Latvijā darbojošās augstskolas. Projekta īstenotājam jāplāno savs līdzfinansējums projekta īstenošanai, Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt 50 % no vasaras skolas kopējā budžeta. Projekta pieteikumā ietilpst aizpildīta pieteikuma veidlapa, tāmes veidlapa, projekta vadītāja CV un vasaras skolas norises plāns/pasākumu kalendārs saskaņā ar konkursa nolikumu.
 
Konkursā atbalstītie vasaras skolu projekti jāīsteno līdz 2024.gada beigām. 
 
Konkursa dokumenti skatāmi šeit:
 
Projektu pieteikumi jāiesniedz Cēsu novada pašvaldības iestādē "Kultūras pārvalde" (Raunas iela 12, Cēsis, LV-4101) līdz 2024.gada 26.martam plkst.17.00, sūtot uz e-pastu kultura@cesunovads.lv ar norādi "Vasaras skolu projektu konkursam". Projekta pieteikumu iespējams iesniegt elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu vienā EDOC datnē, nosūtot uz iepriekš norādīto e-pastu. Savukārt, projektu pieteikumus papīra formātā iespējams iesniegt personīgi Kultūras pārvalde birojā, vai sūtot pa pastu (aploksnes pasta zīmogs – 26.marts). Iesniedzot pieteikumu papīra formātā, tas jānosūta arī elektroniski uz e-pastu: kultura@cesunovads.lv.
Datums: 2024. gada 6. marts