Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Viegli lasīt

Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvalde ir Cēsu novada domes izveidota pašvaldības iestāde. Tā Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurene un Vecpiebalgas pagastā nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību un citas pašvaldības funkcijas. 

Cēsu novada domi veido 19 deputāti. Deputātus ievēlē iedzīvotāji. Pašvaldības domes vēlēšanas notiek reizi četros gados. 

Dome pārstāv iedzīvotāju intereses pašvaldības un valsts līmenī.

Pašvaldības domi vada priekšsēdētājs un viņa vietnieki. Viņus, atklāti balsojot, ievēlē no ievēlētajiem deputātiem uz domes pilnvaru laiku.

Dome lēmumus pieņem sēdēs. Domes sēdes ir atklātas, pieejamas tiešraidēs, un notiek vienu reizi mēnesī ceturtdienās.

Lai nodrošinātu domes darbību un izskatītu lēmumu projektus, ir izveidotas komisijas un komitejas.

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību, Cēsu novada pašvaldībā izveidots klientu apkalpošanas centrs.

Pēc 2021.gada novadu reformas Cēsu novadā apvienoti: Amatas pagasts, Cēsu pilsēta, Drabešu pagasts, Dzērbenes pagasts, Inešu pagasts, Jaunpiebalgas pagasts, Kaives pagasts, Liepas pagasts, Līgatnes pilsēta, Līgatnes pagasts, Mārsnēnu pagasts, Nītaures pagasts, Priekuļu pagasts, Raiskuma pagasts, Skujenes pagasts, Stalbes pagasts, Straupes pagasts, Taurenes pagasts, Vaives pagasts, Vecpiebalgas pagasts, Veselavas pagasts, Zaubes pagasts, Zosēnu pagasts.