Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Bērnu rotaļu laukuma izveide Vecpiebalgā

Lauku atbalsta dienests (LAD) 19.05.2020. rīcībā Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai ir atbalstījis ir projektu “Bērnu rotaļu laukuma izveide Vecpiebalgā” Nr. 20-09-AL18-A019.2201-000005.

Projekta mērķis ir:

  • Uzlabot Vecpiebalgas novada aktīvās atpūtas infrastruktūras pieejamību, izveidojot bērnu rotaļu laukumu ar drošības un kvalitātes prasībām atbilstošu aprīkojumu;
  • Sekmēt Vecpiebalgas novada bērnu un ciemiņu (pirmsskolas un skolas vecumā) veselīga dzīvesveida attīstību, radot iespēju aktīvi pavadīt brīvo laiku, atbilstoši vecumposma prasībām;
  • Dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem, veicinot saudzīgu attieksmi pret vidi un publiskās lietošanas objektiem;
  • Veicināt Vecpiebalgas kultūrvēsturiskā mantojuma un vizuālās identitātes atpazīstamību.

Lai sasniegu mērķi, tiks uzstādīti 11 dažādi rotaļu rīki, kas piemēroti aktivitātēm bērniem vecumā no 2 līdz 14 gadiem. Rotaļām, interaktīvām nodarbībām un spēka un izturības aktivitātēm-kāpšanai, šļūkšanai, lekšanai, koordinācijai, līdzsvara un telpas izjūtas treniņam, vingrošanai, alpīnismam izveidotas tiks rotaļu iekārtas. Īstenots tiks arī vienotais vizuālais risinājums “Vecpiebalgas deķis”, turpinot parka “Vecpiebalgas viesistaba” labiekārtojuma elementu noformējuma-krāsojuma konceptu. Vecpiebalgas novada logo iestrādāšana lielo rotaļu kompleksu plaknēs būs atgādne par Piebalgas kultūrvēsturisko mantojumu, kas veicinās lepnuma un piederības sajūtas veidošanos dzimtajam novadam.

Plānotās kopējās izmaksas ir 37869,61 EUR, attiecināmās izmaksas 20000,00 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums 90%, jeb 18000,00 EUR.

Projekts jāpabeidz līdz 30.11.2020.

Datums: 2022. gada 28. maijs