Vecpiebalgas novada pašvaldība Vecpiebalgas novada pašvaldība
Alauksta 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, Latvija
+371 64107279, 64125751, mob. +371 28381960
+371 64161969 (vienots visām novada iestādēm)
vecpiebalga@vecpiebalga.lv


<< Jūlijs 2014 >>
POTCPSSv
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Juridiskā adrese: Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
Reģ
. Nr.:   90000057259
PVN maks.kods: LV90000057259
Norēķinu konts:
  A/S „SEB banka”
Konta Nr.: LV39 UNLA 0004 0111 3062 0
Kods:       UNLALV2X

Tālrunis:  64107279, 64125751
mob.tālr. 28381960

Fakss:     64161969 (vienots visām pašvaldības iestādēm)

E- pasts: vecpiebalgavecpiebalga.lv

  

DARBA LAIKS:

darba dienās   8.00 – 12.00; 13.00 - 17.00

Vecpiebalgas novada Domes priekšsēdētāja:
Ella Frīdvalde – Andersone

Apmeklētāju pieņemšanas laiks novada administratīvajā centrā Vecpiebalgā:

piektdienās 9.00 – 12.00

Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektors:
Hugo Duksis
Apmeklētāju pieņemšanas laiks novada administratīvajā centrā Vecpiebalgā:

pirmdienās 9.00 – 12.00

Kontakti un iedzīvotāju pieņemšanas laiki *

 Domes priekšsēdētāja
 Ella Frīdvalde-
 Andersone
64119918
20234560
ella.andersonevecpiebalga.lv
 Izpilddirektors
 Hugo Duksis 64107239
29451641
hugo.duksisvecpiebalga.lv
 Sekretāre  Iveta Ģērmane 64107279
64125751

28381960
vecpiebalgavecpiebalga.lv
 Arhīva pārzine
 Velga Buraka 64125767
26197591
velga.burakavecpiebalga.lv
 Datortīklu administrators  Arnis Zvaigzne 64172017
22033401
arnis.zvaigznevecpiebalga.lv
 Projektu vadītāja  Lelde Burdaja
64107267
25618443
lelde.burdajavecpiebalga.lv 
 Jurists
 Guntars Zernis
64172019
20231157

guntars.zernisvecpiebalga.lv
Pagastu pārvaldes
 Dzērbenes pagasta pārvaldes  vadītāja  Anita Zvaigzne   64107280
 26411840
dzerbenevecpiebalga.lv
 Inešu pagasta pārvaldes  vadītāja  Inese Ģērmane  64129328
 22008446
inesivecpiebalga.lv
 Kaives pagasta pārvaldes  vadītāja  Rita Čičkanova  64125766
 22042033
kaivevecpiebalga.lv
 Taurenes pagasta pārvaldes vadītāja  Inese Saliņa  64170228
 22007612
taurenevecpiebalga.lv
Attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļa
 Attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs  Daina Slaidiņa 64170464
26115317
daina.slaidinavecpiebalga.lv
 Nekustamā īpašuma speciāliste  Benita Zvejniece
64161971
22031720
benita.zvejniecevecpiebalga.lv
Bāriņtiesa
 Bāriņtiesas priekšsēdētāja
"Pilī", Dzērbenē
pirmdiena 8-12 ; 14-18

piektdiena 13-17
 Ilze Pērkone 64170434
26122563
ilze.perkonevecpiebalga.lv
 Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
"Nēķinā", Taurenē
pirmdiena 8-12; 13-17
,
ceturtdiena 13-17

 Inese Saliņa
64170228
22007612

taurenevecpiebalga.lv
 Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekle
"Dārziņos", Kaivē
otrdiena 16-18,
trešdiena 12-16

 Elita Doniņa
26534209 elita.doninavecpiebalga.lv
 Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekle
Gaismas iela 4, Vecpiebalga,
vidusskolas internāta telpās
pirmdiena 13-16,
piektdiena 8-12

 Rita Štāle 26670550
rita.stalevecpiebalga.lv
 Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekle
"Pilī", Inešos
pirmdiena 15-17,
piektdiena 8-10

 Biruta Engere 64129333
20241435
biruta.engerevecpiebalga.lv 
Bibliotēkas
 Dzērbenes pagasta bibliotēkas vadītāja
darbdienas 8-12; 13-17
 Inese Gusmane 64170405 inese.gusmanevcpiebalga.lv
 Inešu pagasta bibliotēkas vadītāja
darbdienas 8.30-12; 12.30-17
 Inta Pētersone 64119916
28334288
inta.petersonevecpiebalga.lv
 Kaives pagasta bibliotēkas vadītāja
otrdiena - sestdiena
8.30-12.30; 13-17

 Maija Burjote 64125769 maija.burjotevecpiebalga.lv
 Taurenes pagasta bibliotēkas vadītāja
darbdienās 9-13; 14-18
trešdiena - semināri, sanitārā diena

 Ineta Rūnika 64170261 ineta.runikavecpiebalga.lv
 Vecpiebalgas pagasta bibliotēkas vadītāja,
 „Vecpiebalgas Novada Ziņu” veidotāja
darbdienās 8.30 - 13; 14 - 17
 Dzidra Ješkina 64161335
20232850
dzidra.jeskinavecpiebalga.lv
Dzimtsarakstu nodaļa
 Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  Sandra Sniedze 64172021
22030747
dzimtsarakstunodalavecpiebalga.lv
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
 Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede
 Marina Siliņa 64161398
20231050
marina.silinavecpiebalga.lv
 Galvenās grāmatvedes vietniece
 Ilze Kaula 64161968
22027414
ilze.kaulavecpiebalga.lv
 Ekonomiste
trešdiena 14 - 16
 Gita Janševica
64161334
29333810

gita.jansevicavecpiebalga.lv
 Algu grāmatvede  Lauma Bogdanova
64107267
26112088
lauma.bogdanovavecpiebalga.lv
 Grāmatvede  Inese Berļakova 64161970 inese.berlakovavecpiebalga.lv
 Grāmatvede   Maija Bērziņa 64161970 maija.berzinavecpiebalga.lv
 Kasiere  Irēna Kuzmane 64172020 irena.kuzmanevecpiebalga.lv
Izglītības iestādes
 Dzērbenes vidusskolas direktore
 Ērika Arāja
64170479
26336356
erika.arajavecpiebalga.lv dzerbenesvskvecpiebalga.lv
 Dzērbenes mūzikas skolas direktore  Ilga Ozola 29360680
ilga.ozolavecpiebalga.lv
dzerbenesms
inbox.lv
 Inešu pamatskolas direktore  Gunta Dadeika 64129326
22026815
gunta.dadeikavecpiebalga.lv
inesi.skola
vecpiebalga.lv
 Skujenes pamatskolas direktore   Anda Lukstiņa 64125750
29161391
anda.lukstinavecpiebalga.lv
skujene.skola
vecpiebalga.lv
 Taurenes pamatskolas direktore  Lilita Ozoliņa 64170249
22013985
lilita.ozolinavecpiebalga.lv
taurene.skola
vecpiebalga.lv
 Vecpiebalgas vidusskolas direktore
 Lolita Žagare 64161303
22034419
lolita.zagarevecpiebalga.lv vecpiebalga.vskvecpiebalga.lv
Kultūras nodaļa
 Kultūras nodaļas vadītāja, Vecpiebalgas pagasta kultūras nama vadītāja  Zigrīda Ruicēna 26493591 zigrida.ruicenavecpiebalga.lv
 Dzērbenes tautas nama vadītāja  Daina Šmite 29408315 daina.smitevecpiebalga.lv
 Inešu tautas nama vadītāja   Sarmīte Beķere 22022895
sarmite.bekerevecpiebalga.lv
 Taurenes pagasta kultūras nama vadītāja  Agnija Amane
22032942 agnija.amanevecpiebalga.lv
Kaives pagasta tautas nama vadītāja  Agnese Caunīte Bērziņa
26309040
agnese.caunitevecpiebalga.lv
  Jaunatnes lietu speciāliste  Lelde Burdaja
25618443
lelde.burdajavecpiebalga.lv
 Sporta organizators
 Andris Praulītis
26633643

Muzeju apvienība „Orisāre”
 Muzeju apvienības vadītāja
"Norkalni-2", Vecpiebalgā
pirmdiena 9 - 17

 Līva Grudule 26573868 liva.grudulevecpiebalga.lv
 Tūrisma koordinators šeit ...
 Andris Koks 26110724 andris.koksvecpiebalga.lv
 Komunikāciju daļa
"Norkalni-2", Vecpiebalgā
16.oktobris - 14.maijs
trešdiena 8 - 12; 13 - 17

 Ilona Muižniece
64172016
26494406

avilonainbox.lv
 Krājumu daļa
"Norkalni-2", Vecpiebalgā
pirmdiena, trešdiena, piektdiena 10 - 16,
otrdiena, ceturtdiena 14 - 22
 Maruta Cīrule 64172016
29498790

marutaciruleinbox.lv
Saimnieciskais dienests
 Saimnieciskā dienesta vadītājs  Guntis Eglītis 64170259
20232963
saimnieksvecpiebalga.lv
guntis.eglitisvecpiebalga.lv
 Dzērbenes pagasta komunālās saimniecības vadītājs 
 Viesturs Melbārdis
20242023
viesturs.melbardisvecpiebalga.lv
 "Dzērbenes siltums" SIA vadītājs
 Jānis Ķirķelis 64170534
29415380
 
 Inešu pagasta komunālās saimniecības vadītājs  Viesturis Burjots 64119917
20238995
viesturis.burjotsvecpiebalga.lv
 Taurenes pagasta komunālās saimniecības vadītājs   Jānis Vīlips 29453840 janis.vilipsvecpiebalga.lv
 Vecpiebalgas pagasta komunālās saimniecības vadītājs  Andris Lapiņš
64172018
27003576
andris.lapinsvecpiebalga.lv
 Kaives pagasta komunālās
saimniecības vadītājs

 Māris Bērziņš
26591112
maris.berzinsvecpiebalga.lv
 Elektriķis
 Ivars Dambītis
29152954

Sociālais dienests
 Sociālā dienesta vadītāja
"Rudiņos", Taurenē
pirmdiena 8-12; 13-17,
piektdiena 8-12

 Anita Kamerāde 64107281
29279931
anita.kameradevecpiebalga.lv
 Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
"Rudiņos", Taurenē
trešdiena 8-12; 13-17,
piektdiena 8-12
; 13-17
 Sintija Dubova
22003709
sintija.dubovavecpiebalga.lv
 Sociālā dienesta vadītājas vietnieks,sociālais darbinieks
"Pilī", Dzērbenē
pirmdiena 8-12; 13-17
ceturtdiena 8-12; 13-17

Norkalni 2, Vecpiebalgā
otrdiena 8-12; 13-17
 Ivars Sakss 64170421
20244231
ivars.sakssvecpiebalga.lv
 Sociālā darbiniece
"Pilī", Inešos
pirmdiena 8-12; 13-17
ceturtdiena 8-12; 13-17

 Biruta Engere 64129333
20241435
biruta.engerevecpiebalga.lv
 Sociālās palīdzības organizatore
"Dārziņos", Kaivē
otrdiena 8-12; 13-17
ceturtdiena 8-12; 13-17

 Velga Buraka 64125767
26197591

velga.burakavecpiebalga.lv
 Sociālā darbiniece darbam ar personu grupām
"Rudiņos", Taurene
pirmdiena 8-12; 13-17 ceturtdiena 8-12
; 13-17

Norkalni 2, Vecpiebalgā
piektdiena 8-12; 13-17
 
Dienas aprūpes centra vadītāja
"Rudiņos", Taurenē
trešdiena 8-12; 13-17 piektdiena 8-12; 13-17
 Velga Berķe 64170259
20234365
velga.berkevecpiebalga.lv
 Psiholoģe
"Rudiņos", Taurenē
otrdienās 10-15
 Anita Prodniece
25602769
anita.prodniecevecpiebalga.lv
Lauku attīstības konsultanti
Vecpiebalgas novada lauku attīstības konsultante
otrdiena 13.00 – 17.00
piektdiena 8.00-13.00
 Benita Zvejniece

64161971
22031720

benita.zvejniecevecpiebalga.lv
Kaives pagasta lauku attīstības konsultante
otrdiena 9.00-16.00
trešdiena 9.00-12.00
 Rita Čičkanova
64125766
26111338
kaivevecpiebalga.lv
Inešu pagasta lauku attīstības konsultants
trešdiena 10.00-14.00
 Indulis Prūsis
26438303
indulis_prusisinbox.lv
Taurenes pagasta lauku attīstības konsultante
pirmdiena 10.00-14.00
piektdiena 14.00-17.00
 Anda Liepiņa
29353556
liepa_minbox.lv
Dzērbenes pagasta lauku attīstības konsultante
pirmdiena 10.00-14.00
piektdiena 14.00-17.00
 Daina Slaidiņa
26420236
daina.slaidinavecpiebalga.lv
Kapsētu pārziņi
Vecpiebalgas pagasta kapi
 Janīna Cīrule
26146197

Dzērbenes pagasta kapi
 Maija Baltvilka
29906091

Taurenes pagasta kapi
 Ēriks Einārs Tirzmalis 26468180

Inešu pagasta kapi
 Sigita Burjote 20238995

Kaives pagasta kapi
 Dzidra Olte 26341168

* 641XXXXX - telefona Nr. kas ierīkoti no jauna