Vecpiebalgas novada pašvaldība Vecpiebalgas novada pašvaldība
Alauksta 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, Latvija
+371 64107279, 64125751, mob. +371 28381960
+371 64161969 (fakss vienots visām novada iestādēm)
vecpiebalga@vecpiebalga.lv
·  Domes priekšsēdētājs
·  Domes sēdes
·  Lēmumi
·  Komitejas, komisijas


<< Marts 2018 >>
POTCPSSv
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031Vecpiebalgas novada domes sēde 23.11.2017.
29.11.2017


Sēdes audioieraksts lejuplādējams šeit...

 

LATVIJAS REPUBLIKA

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000057259,

Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4122

tālr.641 07279, fakss 64161969, vecpiebalga@vecpiebalga.lv, www.vecpiebalga.lv

DOMES SĒDES PROTOKOLS

Vecpiebalgas novada Kaives pagastā

 

2017.gada 23.novembrī  Nr.23                                                                                                                          

Sēde sasaukta plkst.15.00

Sēdi atklāj plkst.15.00

Darba kārtībā:

 1. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 26.10.2017. domes sēdes lēmumu izpildi.
 2. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības pretkorupcijas pasākuma plānu 2017.-2021.gadam.
 3. Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes 2017.gada 25.maija lēmumā Nr.29, protokols Nr.8, “Par telpu nomas līguma noslēgšanu”.4
 4. Par  telpu “Norkalni -2’ Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, nodošanu patapinājumā Nodrošinājuma valsts aģentūrai Valsts policijas Vidzemes  reģiona pārvaldes Cēsu iecirknim.
 5. Par Finanšu komitejas locekļa ievēlēšanu.
 6. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības struktūrvienību reorganizāciju.
 7. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2017 “Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.
 8. Par amatu saraksta apstiprināšanu.
 9. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības amatu klasificēšanu.
 10. Par pašvaldības kustamās mantas - traktora MTZ 82 pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 11. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Peugeot 307  pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 12. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības grupas izveidošanu.
 13. Par papildus finansējuma piešķiršanu Dzērbenes vispārizglītojošajai un mūzikas pamatskolai mājas apmācības organizēšanai.
 14. Par Dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas priekšsēdētāja apstiprināšanu.
 15. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu M. M.
 16. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu A. V.
 17. Par  nedzīvojamo telpu   ēkā „Sabiedriskais centrs” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā,  kadastra apzīmējums 4250 007 0306 001, nodošanu nomā.
 18. . Par  nedzīvojamo telpu   ēkā „Pils” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā,  kadastra apzīmējums 4250 007 0176 001, nodošanu nomā.
 19. Par nedzīvojamo telpu ēkā “Jauntoži” Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 20. Par nedzīvojamo telpu ēkā “Nēķina muiža” Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 21. Par nekustamā īpašuma “Doktorāts” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, zemes vienības daļas iznomāšanu SIA “Granulu mobilais siltums”.
 22. Par nekustamā īpašuma “Angāri” Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, zemes vienības daļas sagatavošanu atsavināšanai.
 23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašuma “Nāgeles” Vecpiebalgas pagastā.
 24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vecķāķi” Vecpiebalgas pagastā.
 25. Par nedzīvojamo telpu ēkā “Mežmalas” Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4292 001 0089 001, nodošanu nomā.
 26. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par darbu no 2017.gada 21.septembra līdz 23.novembrim.

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE

Sēdē piedalās:

deputāti – Arita ANDERSONE, Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA,  Edgars BĒRZKALNS, Kristaps DRIĶIS,  Edžus ĶAUKULIS, Viesturs MELBĀRDIS, Inese NAVRA,   Indriķis PUTNIŅŠ, Ilona RADZIŅA                  

Izpilddirektore Lelde BURDAJA

Jurists Guntars ZERNIS

Attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Daina SLAIDIŅA

Ekonomiste Gita JANŠEVICA

Personāla speciālists Sandra LAZDIŅA

Pašvaldības izdevuma “Vecpiebalgas Novada Ziņas” redaktore Dzidra JEŠKINA

 

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.

Pieņemtie lēmumi lasīt...             
      Atpakaļ