Vecpiebalgas novada pašvaldība Vecpiebalgas novada pašvaldība
Alauksta 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, Latvija
+371 64107279, 64125751, mob. +371 28381960
+371 64161969 (fakss vienots visām novada iestādēm)
vecpiebalga@vecpiebalga.lv
·  Domes priekšsēdētājs
·  Domes sēdes
·  Lēmumi
·  Komitejas, komisijas


<< Aprīlis 2018 >>
POTCPSSv
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30Vecpiebalgas novada domes ārkārtas sēde 28.08.2017.
29.08.2017


Sēdes audioieraksts lejuplādējams šeit... 

 

LATVIJAS REPUBLIKA

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000057259,

Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4122

 tālr.641 07279, fakss 64161969, vecpiebalga@vecpiebalga.lv, www.vecpiebalga.lv

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagastā

 

2017.gada 28.augustā    Nr.16                                                                                                                                                            

Sēde sasaukta plkst.15.00

Sēdi atklāj plkst.15.00

Darba kārtībā:

1. Par E.Frīdvaldes-Andersones iesniegumu.

2. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektora Hugo Dukša atstādināšanu no darba.

3. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja iecelšanu.

4. Par Vecpiebalgas novada domes deputātes Agitas Šulcas deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE

Sēdē piedalās:

deputāti – Arita ANDERSONE, Edgars BĒRZKALNS, Edžus ĶAUKULIS, Inese NAVRA, Indriķis PUTNIŅŠ, Ilona RADZIŅA, Agita ŠULCA, Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE

Jurists Guntars ZERNIS

Galvenās grāmatvedes vietniece Ilze KAULA

Sēdē nepiedalās:

deputāte – Lelde BURDAJA, attaisnojošu iemeslu dēļ

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.

 

1.Par E.Frīdvaldes-Andersones iesniegumu

Ziņo G.Zernis, debatēs piedalās E.Ķaukulis, E.Frīdvalde-Andersone

Iepazinusies ar Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājas E. Frīdvaldes –Andersones 2017. gada 28. augusta iesniegumu, kurā  E. Frīdvalde –Andersone paziņo, ka atkāpjas no Vecpiebalgas novada pašvaldības priekšsēdētājas amata un noliek savas deputāta pilnvaras. Uzklausījusi  Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāju E. Frīdvaldi –Andersoni, pēc savstarpējām diskusijām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 66. pantu un Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3. panta 1. daļas 1. punktu un 4. daļu, atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, A.Šulca, I.Putniņš, E.Ķaukulis, E.Bērzkalns, I.Navra, E.Frīdvalde-Andersone, PRET – A.Andersone, ATTURAS - nav,

Vecpiebalgas novada dome nolemj:

1. Izbeigt Ellai Frīdvaldei-Andersonei Vecpiebalgas domes priekšsēdētājas pilnvaras, kā arī deputāta pilnvaras ar 2017. gada 28. septembra domes sēdi.

2. Pilnvaras izbeigšanas dienā izmaksāt Ellai Frīdvaldei-Andersonei pienākošos atvaļinājuma kompensāciju un pabalstu.

3. Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijai nozīmēt nākamo deputātu no vēlētāju apvienības ”Novada attīstībai” saraksta.

 

2.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektora Hugo Dukša atstādināšanu no darba

Ziņo E.Ķaukulis, debatēs piedalās I.Navra, E.Bērzkalns, I.Radziņa, I.Putniņš, A.Šulca, E.Frīdvalde-Andersone

Deputāts E.Ķaukulis nolasa 2017.gada 25.augustā iesniegto pieprasījumu par Vecpiebalgas novada domes ārkārtas sēdes sasaukšanu, kurā pieprasa izskatīt sekojošu darba kārtību: 1. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektora Hugo Dukša atstādināšanu no darba un 2. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja iecelšanu (pieprasījums un lēmumu projekti protokola pielikumā uz 8 lapām). Pašvaldības galvenās grāmatvedes vietniece Ilze Kaula sniedz skaidrojumu par to, cik reizes ir veikta nomas maksas pārskatīšana, cik pašvaldība ir saņēmusi samaksu un kur ir izlietoti iegūti līdzekļi. SIA “Virāža” direktors Edvīns Vasers sniedz skaidrojumu par to kā tika uzsākts darbs derīgo izrakteņu karjerā “Skolas kalns”, iesniedz E.Ķaukulim lapu ar norādītiem naudas maksājumiem pašvaldības kontā. E.Ķaukulis apgalvo, ka pagājušajā nedēļā vēl neesot bijis samaksāts. Ella Frīdvalde-Andersone rosina neskatīt jautājumu par  “Skolaskalna” karjeras lietderīgu izmantošanu un pašvaldības izpilddirektora atbrīvošanu no darba, līdz tiks saņemts Valsts kontroles atzinums par šo lietu, kā arī izpilddirektors, kurš nevar sēdē piedalīties slimības dēļ, varēs sniegt paskaidrojumu par savu darbību.

Pamatojoties uz Ellas Frīdvaldes-Andersones ierosinājumu atlikt jautājuma izskatīšanu līdz tiks saņemts Valsts Kontroles atzinums par Vecpiebalgas novada pašvaldības un SIA “Virāža” 30.12.1998. noslēgto līgumu par zemes nomu un tiesību nodošanu izmantot zemes dzīles, atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, A.Šulca, I.Putniņš, E.Bērzkalns, A.Andersone, I.Navra, E.Frīdvalde-Andersone, PRET - nav, ATTURAS – E.Ķaukulis,

Vecpiebalgas novada dome nolemj:

1. Atlikt lēmuma “Par Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektora Hugo Dukša atstādināšanu no darba” izskatīšanu.

 

3.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju

Ziņo E.Frīdvalde-Andersone

Pamatojoties uz to, ka šīs sēdes lēmums Nr.2 “Par Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektora Hugo Dukša atstādināšanu no darba” tika atlikts, domes priekšsēdētāja rosina balsot par lēmuma “Par Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju” atlikšanu, atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, A.Šulca, I.Putniņš, E.Ķaukulis, E.Bērzkalns, A.Andersone, I.Navra, E.Frīdvalde-Andersone, PRET – nav, ATTURAS - nav,

Vecpiebalgas novada dome nolemj:

1. Atlikt lēmuma “Par Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju” izskatīšanu. 

 

4.Par Vecpiebalgas novada domes deputātes Agitas Šulcas deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa

Ziņo G.Zernis, debatēs piedalās E.Ķaukulis, I.Navra, A.Šulca

Vecpiebalgas novada domē saņemts Vecpiebalgas novada domes deputātes Agitas Šulcas personisks rakstveida iesniegums par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un 3.panta trešo un ceturto daļu, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, A.Šulca, I.Putniņš, E.Bērzkalns, A.Andersone, I.Navra, E.Frīdvalde-Andersone, PRET – nav, ATTURAS – E.Ķaukulis,

Vecpiebalgas novada dome nolemj:

1. Izbeigt Vecpiebalgas novada domes deputātes Agitas Šulcas, personas kods  xxxxxx-xxxxx, ievēlēts no vēlētāju apvienības ”Novada attīstībai”, deputāta pilnvaras no 2017.gada 28.augusta, sakarā ar deputātes Agitas Šulcas personisku rakstveida  iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu.

2. Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijai nozīmēt nākamo deputātu no vēlētāju apvienības ”Novada attīstībai” saraksta.

 

Sēdi slēdz plkst. 16.37

Sēdes ilgums 1 stundu un 37 minūtes

Nākamā domes sēde sasaukta šā gada 28.septembrī plkst.15.00 Dzērbenes pagastā

 

Izvērtējot tiesisko regulējumu, ņemot vērā likumu “Par pašvaldībām” 66.pantu un Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1. punktu un ceturto daļu, izbeigt Ellai Frīdvaldei-Andersonei Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājas pilnvaras, kā arī deputāta pilnvaras ar 2017.gada 28.augustu.

Domes priekšsēdētājas vietniece:        I.RADZIŅA

Sēdi protokolēja:        I.ĢĒRMANE
      Atpakaļ