Vecpiebalgas novada pašvaldība Vecpiebalgas novada pašvaldība
Alauksta 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, Latvija
+371 64107279, 64125751, mob. +371 28381960
+371 64161969 (fakss vienots visām novada iestādēm)
vecpiebalga@vecpiebalga.lv
·  Domes priekšsēdētājs
·  Domes sēdes
·  Lēmumi
·  Komitejas, komisijas


<< Marts 2018 >>
POTCPSSv
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031Vecpiebalgas novada domes ārkārtas sēde 14.07.2017.
21.07.2017


Sēdes  audio ieraksts lejuplādējams šeit...

 

LATVIJAS REPUBLIKA

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000057259,

Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4122

 tālr.641 07279, fakss 64161969, vecpiebalga@vecpiebalga.lv, www.vecpiebalga.lv

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagastā

 

2017.gada 14.jūlijā Nr.12                                                                                                     

Sēde sasaukta plkst.16.00

Sēdi atklāj plkst.16.00

Darba kārtībā:

1. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības, domes priekšsēdētājas Ellas Frīdvaldes-Andersones personā, un Leldes Burdajas 2017.gada 1.martā noslēgtā uzņēmuma līguma Nr.6-3/5 neatbilstību likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punkta prasībām – pašvaldībai noteiktajam pienākumam, atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam, racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus.

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE.

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE.

Sēdē piedalās:

deputāti – Edgars BĒRZKALNS, Lelde BURDAJA, Mareks KLIMOVIČS, Edžus ĶAUKULIS, Inese NAVRA, Indriķis PUTNIŅŠ, Ilona RADZIŅA, Agita ŠULCA, Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE;

izpilddirektors Hugo DUKSIS;

jurists Guntars ZERNIS;

ekonomiste Gita JANŠEVICA;

grāmatvede Ilze KAULA;

laikraksta “Druva” žurnāliste Sarmīte FELDMANE.

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.

 

1.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības, domes priekšsēdētājas  Ellas Frīdvaldes-Andersones personā, un Leldes Burdajas 2017.gada 1.martā noslēgtā uzņēmuma līguma Nr.6-3/5 neatbilstību likuma “Par pašvaldībām” 14.panta  otrās daļas 6.punkta prasībām – pašvaldībai noteiktajam pienākumam, atbilstoši apstiprinātajam budžetam, racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus

Ziņo E.Ķaukulis, debatēs piedalās E.Frīdvalde-Andersone, L.Burdaja, I.Radziņa, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, A.Šulca, M.Klimovičs

      Sēdes vadītāja domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde-Andersone dod vārdu ārkārtas sēdes pieprasījuma iesniedzējam deputātam Edžum Ķaukulim. E.Ķaukulis nolasa 12.07.2017. iesniegto E.Ķaukuļa, E.Bērzkalna un I.Navras pieprasījumu par Vecpiebalgas novada domes ārkārtas sēdes sasaukšanu. Pieprasījumam pievienots lēmuma projekts. Lēmuma projektā tiek rosināts atzīt Vecpiebalgas novada pašvaldības, tās domes priekšsēdētājas Ellas Frīdvaldes-Andersones personā, un Leldes Burdajas 2017.gada 1.martā noslēgto uzņēmuma līgumu Nr.6-3/5 par neracionālu un nelietderīgu Vecpiebalgas novada pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojumu, kas neatbilst likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punkta prasībām. Pieprasījums un lēmuma projekts protokola pielikumā uz 3 lapām.

      Domes priekšsēdētāja E.Frīdvalde-Andersone ziņo par to, kāpēc 01.03.2017.tika noslēgts uzņēmuma līgums Nr.6-3/5 starp Vecpiebalgas novada pašvaldību un Leldi Burdaju. Informē par SIA “ES AUDITS” eksperta viedokli par noslēgto uzņēmuma līgumu pakalpojuma saņemšanai no fiziskas personas un iepriekšminētā līguma finansējuma nodrošinājumu un atbilstību apstiprinātajam 2017.gada budžetam. Domes priekšsēdētājas ziņojums protokola pielikumā uz 1 lapas. SIA “ES AUDITS” eksperta viedoklis protokola pielikumā uz 2 lapām. Ziņojums Nr.3-10/576 un pielikums Nr.1 protokla pielikumā uz 3 lapām.

      Deputāte Lelde Burdaja sniedz ziņojumu par noslēgto uzņēmuma līgumu un deputātu E.Ķaukuļa, E.Bērzkalna un I.Navras iesniegtajā pieprasījumā pausto. L.Burdajas ziņojums protokola pielikumā uz 2 lapām.

      Tālāk seko debates. Debatēs izsakās deputāti I.Radziņa, E.Bērzkalns, I.Navra, L.Burdaja, M.Klimovičs, E.Ķaukulis, I.Putniņš, A.Šulca, E.Frīdvalde-Andersone, izpilddirektors H.Duksis un jurists G.Zernis.

      Pēc debatēm E.Frīdvalde-Andersone nolasa iesniegto lēmuma projektu un aicina deputātus balsot.

      Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 21.pantu, Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam, Vecpiebalgas novada pašvaldības, tās domes priekšsēdētājas Ellas Frīdvaldes-Andersones personā, un Leldes Burdajas 2017.gada 1.martā noslēgto uzņēmuma līgumu Nr.6-3/5, atklāti balsojot: PAR – E.Ķaukulis, M.Klimovičs, E.Bērzkalns, I.Navra, PRET – I.Radziņa, A.Šulca, I.Putniņš, L.Burdaja, E.Frīdvalde-Andersone, ATTURAS – nav,

Vecpiebalgas novada dome nolemj:

      1. Noraidīt E.Ķaukuļa, E.Bērzkalna un I.Navras 12.07.2017. iesniegto lēmuma projektu.

 

Sēdi slēdz plkst. 17.07

Sēdes ilgums 1 stunda un 7 minūtes

Sēdi vadīja:                            E.FRĪDVALDE-ANDERSONE

Sēdi protokolēja:                     I.ĢĒRMANE 

 

Pieprasījums un lēmuma projekts šeit....

Domes priekšsēdētājas ziņojums par uzņēmuma līgumu šeit...

Par uzņēmuma līgumu šeit...

Pielikums Nr.1 (pārskats par atlīdzību)  šeit...

Leldes Burdajas ziņojums šeit... 

Eksperta ziņojums šeit... 
      Atpakaļ