Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ilgstošas sociālās aprūpes centrs "Vecpiebalga"

VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs’" struktūrvienība –  ilgstošas sociālās aprūpes centrs "Vecpiebalga" sniedz ilgstošu sociālo aprūpi un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar smagiem garīgiem traucējumiem, sākot no 18 gadu vecuma līdz pat mūža galam.

Ilgstošas sociālās aprūpes centrs "Vecpiebalga" sniedz pakalpojumus 74 pilngadīgām personām šādos gadījumos:

 • psihiatrisko saslimšanu raksturo smaga garīga rakstura traucējumi;
 • ir iestājusies 1. vai 2.grupas invaliditāte;
 • regulāri lietojot ārsta nozīmēto terapiju, nav nepieciešama stacionāra palīdzība;
 • ir traucētas personas pašaprūpes spējas, kas radījušas būtiskas sociālās problēmas;
 • personas aprūpi mājās pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzējs nevar nodrošināt.

Ilgstošas sociālās aprūpes centra "Vecpiebalga" mērķis ir sniegt kvalitatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus. Galvenie uzdevumi ir:

 • nodrošināt pastāvīgu dzīves vietu un diennakts aprūpi, lai apmierinātu klientu pamatvajadzības (mājokli, centralizētu četreizēju reizēju ēdināšanu, personīgo higiēnu u.c.);
 • nodrošināt primāro veselības aprūpi (ģimenes ārstu, psihiatru, klienta veselības aprūpes plāna izpildi), sniegt pirmo medicīnisko palīdzību;
 • nodrošināt klientu sociālo rehabilitāciju, lai atjaunotu, uzlabotu vai saglabātu viņu sociālās funkcionēšanas spējas;
 • nodrošināt klientiem saturīgu brīvā laika pavadīšanu;
 • nodrošināt sociālā darba speciālistu atbalstu klienta problēmu risināšanā;
 • veicināt klientu integrāciju sabiedrībā;
 • īstenot arī citus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā u.c. normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus nodrošina sociālā darba, veselības aprūpes, un saimnieciskā nodrošinājuma speciālisti.

Kā šos pakalpojumus saņemt?

Ilgstošas sociālās aprūpes centrs "Vecpiebalga" sniedz valsts finansētus pakalpojumus – daļu apmaksā Labklājības ministrija, daļu klients pats – līdz 90% no savas pensijas vai valsts sociālā pabalsta.

Informāciju par iespējām saņemt pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes centrā "Vecpiebalga" sniedz:

 • personas dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā, kur kārto nepieciešamās formalitātes. Būs nepieciešami šādi dokumenti: iesniegums, ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, psihiatra atzinums par speciālo kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu, invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija;
 • pakalpojumu sniegšanu pieaugušām personām koordinē Sociālās integrācijas valsts aģentūras sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļa – Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015. Sīkāka informācija: http://www.siva.gov.lv/ilgstosas-socialas-aprupes-un-socialas-rehabilitacijas-pakalpojumi-pilngadigam-personam-ar-smagiem-gariga-rakstura-traucejumiem.html

Ilgstošas sociālās aprūpes centrs "Vecpiebalga" atrodas Cēsu novadā, Vecpiebalgas pagastā, "Greiveros", LV-4122.

Tālrunis informācijai: 64161370