Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atkritumu apsaimniekošana

Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Vecpiebalgas teritorijā un visā Ziemeļvidzemes reģionā sniedz pašvaldību uzņēmums SIA "ZAAO".  Pakalpojumu klāsts sevī ietver atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un apglabāšanu videi draudzīgā veidā, kā arī sabiedrības informēšanu un izglītošanu.

SIA ZAAO mājas lapa

Informatīvie materiāli par atkritumu šķirošanu

Sadzīves atkritumu maksa

Savāktie atkritumi tiek nogādāti Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas vietā - poligonā "Daibe".

Poligona darba laiks katru dienu no plkst.8.00 līdz plkst.17.00.

Poligons "Daibe" ir iežogota un apsargāta teritorija, kurā notiek atkritumu apstrāde un kontrolēta apglabāšana atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Poligons Daibe ir nodots ekspluatācijā 2004.gada 26.novembrī. Tā darbība tiek organizēta saskaņā ar Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes izsniegtās atļaujas A kategorijas piesārņojošo darbībai nosacījumiem. Līdz ar ES fondu atbalstu poligons vairs nav vienkārši teritorija atkritumu noglabāšanai, bet gan daudzfunkcionāls REĢIONĀLAIS ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS CENTRS, kur notiek:

  • Atkritumu sagatavošana un apstrāde pirms to noglabāšanas
  • Atkritumu noglabāšana
  • Ziemeļvidzemes reģionā dalīti vākto otrreiz izmantojamo materiālu sagatavošana nodošanai pārstrādei
  • Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšana
  • Infiltrāta apsaimniekošana
  • Biogāzes apsaimniekošana
  • Elektroenerģijas ražošana
  • Vides kvalitātes monitorings
  • Sabiedrības izglītošana

Esiet atbildīgi pret vidi mums apkārt. Sašķirojiet atkritumus, pirms tos izmetiet atkritumu konteinerā!