Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par nekustamā īpašuma "Plēsumi" zemes nomas tiesību izsoli

Par nekustamā īpašuma "Plēsumi" zemes nomas tiesību izsoli

2024.gada 14.jūnijā plkst.9.00 Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma "Plēsumi", Vecpiebalgas pagastā Cēsu novadā , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0457 daļai 3.2 ha platībā. Izmantošana  atbilstoši Vecpiebalgas novada teritorijas plānojumam – lauku zemes. 

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 211.00 EUR (bez PVN) gadā. Izsoles solis – 2.00 EUR.

Pieteikšanās izsolei līdz 2024.gada 13.jūnija plkst.16.30. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas apvienības pārvaldē klientu apkalpošanas centros vai elektroniski vecpiebalga@cesunovads.lv.

Informācija: www.vecpiebalga.lv, tālrunis 26115317 (Daina Slaidiņa).

Izsoles noteikumi
Papildu informācija
Iesniegums

 

Datums: 2024. gada 5. jūnijs