Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par nekustamā īpašuma "Pie Ruģēniem" zemes nomas tiesību izsoli

Par nekustamā īpašuma "Pie Ruģēniem" zemes nomas tiesību izsoli

2024.gada 14.jūnijā plkst.9.15 Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma "Pie Ruģēniem", Inešu pagastā Cēsu novadā , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 004 0087 daļai 2.0 ha platībā. Izmantošana  atbilstoši Vecpiebalgas novada teritorijas plānojumam – lauku zemes. 

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 148.00 EUR (bez PVN) gadā. Izsoles solis – 2.00 EUR.

Pieteikšanās izsolei līdz 2024.gada 13.jūnija plkst.16.30. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas apvienības pārvaldē klientu apkalpošanas centros vai elektroniski vecpiebalga@cesunovads.lv.

Informācija www.vecpiebalga.lv, tālunis 26115317 (Daina Slaidiņa).

Papildu informācija
Izsoles noteikumi
Iesniegums

 

 

Datums: 2024. gada 5. jūnijs