Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Mobilitātes atbalsts darba attiecību uzsākšanai

Mobilitātes atbalsts darba attiecību uzsākšanai

Lai veicinātu darba devēju nodarbināto personu reģionālo mobilitāti, nodrošinot finansiālu atlīdzību transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmos četrus mēnešus pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno reģionālās mobilitātes atbalsta pasākumu kopumu.

Pasākumu kopums tiek īstenos darba vietās Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, izņemot Rīgu, kur ir konkrētās personas iegūtajai izglītībai un profesionālajai pieredzei atbilstošs pieprasījums. Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja deklarētā dzīvesvieta atrodas ārpus Rīgas.

Pasākums ietver finanšu atlīdzības piešķiršanu Nodarbinātajam transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un atpakaļ vai dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijai. Atlīdzību transporta izdevumu segšanai piešķir gadījumos, ja attālums no nodarbinātās personas deklarētās dzīvesvietas līdz darba vietai nepārsniedz 110 km.

Finanšu atlīdzību Pasākuma ietvaros var saņemt Nodarbinātais, kurš vienlaikus atbilst šādām prasībām:

  • persona dienā pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ir bijusi reģistrēta bezdarbnieka statusā;
  • darbavieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas un darba tiesisko attiecību ietvaros darba devējs Nodarbinātajam nekompensē ceļa vai dzīvojamās telpas īres izdevumus;
  • norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai sešu mēnešu laikā mainījis deklarēto dzīvesvietu un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, kad nodarbinātajam konkrētā dzīvesvieta ir pirmā deklarētā dzīvesvieta Latvijā;
  • darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas uz nenoteiktu laiku vai uz laiku, kas nav īsāks par 6 mēnešiem, un darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielāka par triju valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēru;
  •  finanšu atbalsts tiek pieprasīts 10 darbdienu laikā pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas.
Vairāk uzzini NVA mājaslapā ŠEIT.
Datums: 2023. gada 22. februāris