Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis

KANCELEJAS PAKALPOJUMI

Nr.p.k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena
bez PVN (euro)
PVN likme (%)
1 Melnbalta dokumentu kopēšana vai printēšana  printēšana viena A4 lapas puse 0.10 21
2 Melnbalta dokumentu kopēšana vai printēšana abas A4 lapas puses 0.16 21
3 Melnbalta dokumentu kopēšana vai printēšana viena A3 lapas puse 0.12 21
4 Melnbalta dokumentu kopēšana vai printēšana abas A3 lapas puses 0.19 21
5 Krāsaina dokumentu kopēšana vai printēšana viena A4 lapas puse 0.54 21
6 Krāsaina dokumentu kopēšana vai printēšana viena A3 lapas puse 0.67 21
7 Dokumentu iesiešana ar spirāli 1 dokuments 2.76 21
8 Laminēšana Viena A4 lapa 0.98 21

 

TELPU NOMA

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena
bez PVN (euro)
PVN likme (%)
1 Vecpiebalgas kultūras nama lielā zāle viens pasākums
līdz 12 stundām
45.70 21
2 Vecpiebalgas kultūras nama mazā zāle viens pasākums
līdz 12 stundām
30.30 21
3 Vecpiebalgas kultūras nama lielā  zāle 1 stunda 25.30 21
4 Vecpiebalgas kultūras nama mazā zāle 1 stunda 17.31 21
5 Taurenes kultūras nama lielā zāle 1 stunda 41.32 21
6 Taurenes kultūras nama mazā zāle 1 stunda 16.53 21
7 Dzērbenes tautas nama lielā zāle 1 stunda 41.32 21
8 Dzērbenes tautas nama mazā zāle 1 stunda 16.53 21
9 Vecpiebalgas muižas zāle konferenču un
semināru organizēšanai
1 stunda 41.32 21
         
11 Zāles izmantošana Kaives pagasta pārvaldē viens pasākums
līdz 12 stundām
24.79 21

Par Taurenes un Dzērbenes muižu telpu nomu Vecpiebalgas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem (bezpeļņas pasākumu rīkošanai) piemērot 50 % atlaidi (Vecpiebalgas novada domes 27.12.2019. sēdes lēmums, protokols Nr.15)

IEEJAS MAKSA PASĀKUMOS

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena
bez PVN (euro)
PVN likme (%) Apstiprināts
1 Deju vakars, balle 1 pasākums 0.83 21  
2 Amatiermākslas pasākums 1 pasākums 0.41-2.48 21  
3 Profesionālās mākslas koncerts vai izrāde 1 pasākums 4.13-12.40 21  
4 Kino seanss-pašvaldības iegādāta filma 1 filma 0.41-1.24 21  
5 Kino seanss-  filma ar 3D efektu 1 filma  1.24 21  
6 Tematisks vai informatīvs pasākums bibliotēkā 1 pasākums 1.24-12.40 21 Domes sēde 27.02.2020. (prot. Nr.4)

Kultūras darba organizatoriem ir tiesības noteikt ieejas maksas lielumu katrā konkrētajā pasākumā saskaņā ar apstiprināto iestādes budžetu.

Ar Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 25.04.2019. lēmumu Nr.3 (protokols Nr.4) 1991.gada barikāžu dalībnieku statusu ieguvušām personām noteikti atvieglojumi 50% apmērā pašvaldības organizētajos kultūras pasākumos (jāuzrāda 1991.gada barikāžu dalībnieka apliecība – oriģināls).

DZIMTSARAKSTU PAKALPOJUMI

Nr.p.k.   Pakalpojuma veids Mērvienība Cena
bez PVN (euro)
PVN likme (%)
1 Laulības noslēgšanas  ceremonija darba dienā   liecinieku klātbūtnē  Taurenes kultūras namā vai Dzērbenes tautas namā 1 ceremonija bez maksas bez maksas
2 Laulības noslēgšanas  ceremonija  Taurenes kultūras namā 1 ceremonija 33.06 21
3 Laulības noslēgšanas ceremonijas  Dzērbenes tautas namā 1 ceremonija 33.06 21
4 Laulības noslēgšanas ceremonijas Vecpiebalgas muižā 1 ceremonija 82.64 21
5 Speciāla jubilejas laulības ceremonija (sudrabkāzas, zelta kāzas u.c.) Dzērbenes tautas namā 1 ceremonija 45.45 21
6 Laulības noslēgšanas  ceremonija  ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām 1 ceremonija 57.85 21
7 Dzimšanas reģistrācijas svinīga ceremonija Taurenes kultūras nama mazajā zālē 1 ceremonija 12.4 21
8 Dalības maksa bērnības svētkos 1 bērns 16.53 21
9 Šampānieša glāžu izmantošana 1 ceremonija 12.4 21
10 Dokumentu izsniegšana no dzimtsarakstu
nodaļas arhīva (izziņas u.c.)
1 arhīva vienība 2.48 21
11 Iesnieguma sagatavošana un nosūtīšana (pēc personas lūguma) uz citām  dzimtsarakstu nodaļām 1 vēstule 2.48 21
 

Laulības ceremonijas maksai piemērojama 50% atlaide, ja viens vai abi laulības pieteicēji savu dzīvesvietu ir deklarējuši Vecpiebalgas novadā.
Laulības ceremonija ir bez maksas, ja abi laulības pieteicēji ir 1.vai 2.grupas invalīdi.
Par pakalpojuma izpildījumu ir nepieciešams vienoties ar Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju vienlaicīgi ar pieteikuma iesniegšanu.
Ja bērnības svētkos piedalās  vairāk kā viens bērns no ģimenes, – katram nākamajam ģimenes bērnam dalības maksai piemērojama 25% atlaide.

PIEBALGAS MUZEJU APVIENĪBAS "ORISĀRE" PAKALPOJUMI

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena
bez PVN (euro)
PVN likme (%)
1
Krājuma materiālu izmantošana publicēšanai
(grāmatās, periodikā u.c.)
1 vienība 5.37 21
2 Ieejas maksa muzejā 1 persona 1.24 21
3 Ieejas maksa muzejā ģimenei 2 vecāki un 2 vai vairāk bērni 2.48 21
4 Ieejas maksa muzejā skolēniem ,
LR pensionāriem un pilna laika studentiem
1 persona 0.83 21
5 Ieejas maksa muzejā skolēniem grupās  10 un vairāk personas 0.58 21
6 Ekskursija muzejā gida vadībā
1 grupa
(no 10 pers.)
2.48 21
7 Jaunlaulāto rituāls "Saulrietos" 4 personām
(jaunlaulātie un vedēji)
16.53 21
8 Bērnu dzimšanas dienas svinības ar pasaku varoņu piedalīšanos
K.Skalbes "Incēnos"
1 pasākums- 2 stundas 37.19 21
9 Telpu īre laulības noslēgšanas ceremonijai  K.Skalbes memoriālajā muzejā "Saulrieti" 1 pasākums 57.85 21
10 Telšu un ugunskura vieta "Kalna Kaibēnu"
muzeja apkārtnē
1 vieta 3.31 21
11 Telpas nakšņošanai "Kalna Kaibēnos" 1 persona /1 diennakts 6.61 21
12 Telpu īre "Kalna Kaibēnos" konferencei vai
saviesīgam pasākumam
līdz 30 personām 41.32 21
13 Telpu īre K.Skalbes "Incēnos" konferencei vai
saviesīgam pasākumam
līdz 30 personām 41.32 21
14 Gida pakalpojumi pa Vecpiebalgas novadu 1 stunda 6.20 21

Par izmantoto darbu autortiesību ievērošanu ir atbildīgs to izmantotājs.
No maksas par krājuma materiālu izmantošanu pētnieciskos nolūkos ir atbrīvoti skolēni un  pilna laika studenti.
No ieejas maksas muzejā ir atbrīvoti invalīdi, internātskolu, speciālo skolu, specializēto aprūpes centru audzēkņi, ICOM biedri un Latvijas muzeju darbinieki,  pirmsskolas vecuma bērni, bērnunamu audzēkņi un pedagogs, kas pavada grupu.
Muzeju iekštelpās ir aizliegts filmēt un fotografēt.
Jaunlaulāto rituāla  kāzu viesiem ir jāiegādājas ieejas biļetes "Saulrietos".

KAPSĒTU UZTURĒŠANAS PAKALPOJUMI

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena
bez PVN (euro)
PVN likme (%)
1 Kapličas lietošana bēru ceremonijai 1 stunda 7.00 21
2 Kapličas lietošana mirušā uzglabāšanai 1 diennakts 3.00 21
3 Zvanīšana 1 ceremonija 6.40 21

Samaksa ir jāsamaksā pirms pakalpojuma saņemšanas. Par samaksas iekasēšanu ir atbildīgs kapsētas pārzinis.

PĀRĒJIE PAKALPOJUMI

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena
bez PVN (euro)
PVN likme (%)
1 Trenažieru zāles izmantošana skolēniem,
studentiem
1 stunda bez maksas bez maksas
2 Trenažieru zāles izmantošana pieaugušajiem 1 apmeklējums 0.83 21
3 Trenažieru zāles izmantošanas abonements 1 mēnesis 4.95 21
4 Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāles noma 1 stunda 40.20
(t.sk.PVN)
21
  Vecpiebalgas
vidusskolas
mācību klases
noma
1 stunda 7.16
(t.sk.PVN) 
21
  Vecpiebalgas 
vidusskolas aktu zāles
noma
1 stunda 11.04
(t.sk.PVN) 
21
5 Muižu  teritoriju izmantošana pasākumu
organizēšanai
1 persona 0.83 21
6 Telšu un ugunskura vieta Kaives parkā 1 vieta 3.31 21
7 Vecpiebalgas vidusskolas kopmītnes noma

1 gultas vietas izmaksa diennaktī 

 

1 gultas vietas izmaksa mēnesī

 

12.10
(t.sk.PVN)

 

 

 

349,22 (t.sk. PVN)

21

 

 

 

 

21

Nakšņošanu Vecpiebalgas vidusskolas dienesta viesnīcā nodrošina tikai bērnu, skolēnu, jauniešu nometnēm, projektiem, pasākumiem, sporta komandām, lekciju, nodarbību, festivālu, kultūras pasākumu dalībniekiem, nepilngadīgu bērnu pavadošajām personām.

KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena
bez PVN (euro)
PVN likme (%) Apstiprināts
1 Maksa par auksto ūdeni pēc skaitītāja m3 0.92 21 Domes sēde 27.09.2018. (prot. Nr.14)
2 Maksa par aukstā ūdens uzsildīšanu
pēc skaitītāja iedzīvotājiem
m3 4.00 12 Domes sēde 19.08.2021. (prot. Nr.7)
3
Maksa par aukstā ūdens uzsildīšanu
pēc skaitītāja uzņēmumiem
m3 4.00 21 Domes sēde 19.08.2021. (prot. Nr.7)
4 Maksa par kanalizāciju pēc skaitītāja m3 0.96 21 Domes sēde 27.09.2018. (prot. Nr.14)
5 Maksa par siltumenerģiju iedzīvotājiem MWh 57.70 12 Domes sēde 19.08.2021. (prot. Nr.7)
6 Maksa par siltumenerģiju uzņēmumiem MWh  57.70 21 Domes sēde 19.08.2021. (prot. Nr.7)
7 Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu m3 19.50 21  
8 Asenizācijas pakalpojums (traktors +4m3 muca)
brauciena attālums līdz 1 km
muca 15 21  
9 Maksa par asenizācijas mucas vešanu euro/km 0.58 21  
10 Dušas izmantošana  1 reize 2.48 21  
  Veļas mazgāšana 1 reize 1.25 21