Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apjomīgs vides projekts Vecpiebalgā

Apjomīgs vides projekts Vecpiebalgā

Cēsu novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Vecpiebalgas aizsargājamo ainavu apvidū” īstenošanu. 

Projekta mērķis ir mazināt antropogēnās slodzes, tai skaitā, tūrisma un vides piesārņojuma, iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, veidojot kvalitatīvu, epidemioloģiski drošu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu, kā arī kompleksu apsaimniekošanas risinājumu ieviešanu Vecpiebalgas aizsargājamo ainavu apvidū, lai veicinātu ES nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa ieviešanu. 

Projekta gaitā paredzētas darbības saskaņā ar Vecpiebalgas aizsargājamo ainavu apvidus dabas aizsardzības plānu. 

Kompleksās projekta darbības ir: 

1. Dabas vērtību aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi: 

  • Dabas aizsardzības ekspertu piesaiste biotopu apsaimniekošanas plāna/ tehnisko noteikumu izstrādei, veicamo darbību konsultēšanai, uzraudzībai;
  • bioloģiski vērtīgo zālāju biotopu kopšana, atjaunošana;
  • invazīvās sugas Sosnovska latvānis apkarošana un pļavu atjaunošana;
  • niedru pļaušana publiskajās peldvietās. 

2. Infrastruktūras apsaimniekošanas pasākumi: 

  • publisko peldvietu atjaunošana pie Alauksta un  Ineša ezeriem, dažādojot atpūtas iespējas, rosinot atpūtniekus atrasties dažādās zonās (atbilstoši interesēm), veicinot epidemioloģiskās drošības nosacījumus; 
  • esošās tūrisma infrastruktūras elementu pilnveidošana- informācijas stendu un atpūtas vietu elementu izgatavošana un uzstādīšana;
  • izglītojošas informācijas par kultūrvides un dabas vērtībām izvietošana uz stendiem.

3.Epidemioloģiskās drošības uzlabošanas pasākumi: 

  • Dziļurbuma izbūve brāļu Kaudzīšu memoriālajā muzejā “Kalna Kaibēni”. 

Projekta rezultātā dzīvotnēm 1562.89 ha platībā nodrošinās labāku aizsardzību. Visa projektā  izveidotā infrastruktūra būs brīvi pieejama apmeklētājiem un bez maksas. 

Projekta darbību īstenošanu ir plānots uzsākt 2022.gada jūlijā un projektu īstenot līdz 2023 gada 31.oktobrim. Projekta kopējās izmaksas ir 304 008,12 EUR, no tām plānotais Kohēzijas fonda apjoms 258406,90 EUR, valsts budžeta dotācija 11400,30 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 34200,92 EUR. 

 

Datums: 2022. gada 29. jūnijs