Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" aktualitātes

2021.gada 31. maijā noslēgsies Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas otrais posms, kurš sākās 2019./2020. mācību gadā un tika īstenots novada abās skolās. Jāpiebilst gan, ka uzsākot attālinātās mācības, Vecpiebalgas vidusskola, izvērtējot skolēnu un skolotāju tiešsaistes noslodzi un laiku, kas tiek pavadīts neatejot no datora, projekta aktivitāšu īstenošanu pārtrauca.

Valdības līmenī ir panākta vienošanās par projekta pagarinājumu 2021./2022. un 2022./2023.mācību gadā, kā arī ir vienošanās par Projekta ietvaros atbalstāmām darbībām turpmākajos divos mācību gados.

Projekta ietvaros skolas piedāvā pasākumu kopumu mērķtiecīgam skolēnu atbalstam gan mācību saturu papildinošos pasākumos, gan daudzveidīgos ārpussstundu pasākumos. Izglītības iestādes šos pasākumus pielāgo skolēnu mainīgajām vajadzībām, kā arī tie būtiski papildina kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešanu.

Pedagoģiskā personāla atbalstam Projekta ietvaros tiek piedāvātas dažādas profesionālās kompetences pilnveides mācības, kā arī tiek ieviesti jauni autorrisinājumi un nodrošināta profesionāla apmācība, lai šos autorrisinājumus iespējami veiksmīgi ieviestu izglītības iestādēs.

Nākamā perioda atbalsta plānu apstiprinās, kad novērtēts tiks starpposma izvērtējums-atskaite , kurā identificēti esošie sasniegumi individuālās pieejas veidošanā izglītības iestādē un noteikti tie apstākļi, kas šobrīd kavē pilnvērtīgu individuālās pieejas nodrošināšanu.

Arī turpmāk atbalstīti tiks pasākumi, kuru būtība atbilst kādai no jomām: STEM un vides joma ietver pasākumus, kas vērsti zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas, tai skaitā tehniskās jaunrades, kā arī vides izglītības piedāvājuma attīstībai un pilnveidei. Multidisciplinārā joma ietver pasākumus, kuros ir integrēts starpjomu saturs.
Izglītības iestādes pastāvīgi ir izvēles priekšā, kādu atbalstu skolēniem piedāvāt no plašā piedāvājuma, t.sk., no dažādu īstenojamo projektu puses, salāgojot to ar katras izglītības iestādes vajadzībām un faktiski pieejamajiem resursiem.

Projektu vad. D. Šatrovska.

Datums: 2021. gada 24. maijs