Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Septembrī norisinājās pirmā tikšanās "PuMPuRS" jauniešu iniciatīvas projekta ietvaros

Septembrī norisinājās pirmā tikšanās "PuMPuRS" jauniešu iniciatīvas projekta ietvaros

2020.gada 2.martā izsludinātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” rezultātā tika apstiprināts biedrības “Līdzdalības platforma” pieteiktais projekts – “Foruma teātra darbnīca skolēniem «Kā reaģēt uz konfliktiem un tiranizēšanu»”. Projekta realizācija tiek plānota sadarbībā ar Jaunatnes iniciatīvu centru „Balgas strops” un Vecpiebalgas vidusskolu.

2020.gada 15.septembrī Vecpiebalgā notika pirmā projekta un skolas pārstāvju tikšanās, lai plānotu un pārrunātu visus ar projekta realizāciju saistītos jautājumus (t.sk. par COVID -19 drošības prasību ievērošanu projekta norises laikā), kā arī detalizētāk iepazītos ar vidi, telpām un tehniskā nodrošinājuma iespējām.

Projekta laikā tiek plānots īstenot neformālās izglītības programmu, kas balstīta uz sociālā teātra metodēm (“Theatre of the Oppressed”) – kā risinājums situācijām ar tiranizēšanas izpausmēm novēršot priekšlaicīga mācību pārtraukšanas riskus jauniešiem. Programma paredzēta 20 skolēniem vecumā no 14 līdz 16 gadiem, no kuriem daļa ir pakļauta kādam no priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem (saistībā ar skolas vidi, grūtībām mācībās, konfliktiem, sociālo vidi, veselību, ģimeni u.c.). Viens no projekta galvenajiem mērķiem ir veicināt veselīgas attiecības starp pusaudžiem, iegūstot prasmes un iemaņas veiksmīgi risināt konfliktsituācijas, kā arī savstarpēji sadarboties.

Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni ESF projekta nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” “PuMPuRS” ietvaros, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus rīko projektā “PuMPuRS” iesaistītās pašvaldības.

Datums: 2020. gada 22. septembris