Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai

Finansējuma avots:
Eiropas Savienības Kohēzijas fonds
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
3 000 000 EUR (ES Kohēzijas fonds), 529 411 EUR (Valsts budžets)
Kopējās izmaksas:
3 529 411 EUR
Projekts uzsākts:
17.02.2021
Projekts pabeigts:
31.12.2023
Projekta apraksts:

Kohēzijas fonda projekts Nr.5.4.3.0/20/I/001 “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai”.

Projekta mērķis
Veicināt Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanu 30 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000 teritorijās), radot piemērotus apstākļus ilgtspējīgai 20 ES biotopu un vismaz astoņu sugu dzīvotņu pastāvēšanai, kā arī veicināt 13 aizsargājamo aleju, kas vienlaikus ir ES sugu dzīvotnes, atbildīgu apsaimniekošanu.

 Galvenie uzdevumi

 1. Organizēt ES biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas darbību kopumu atkarībā no ES biotopa un sugas dzīvotnes veida un tehniskās specifikācijas katrai darbību veikšanas vietai (dažādi biotehniski pasākumi pļavu, zāļu purvu, upju straujteču, ezeru, parkveida ainavas, pelēko kāpu, virsāju, mežu biotopu atjaunošanai un aizsargājamo aleju apsaimniekošanai);
 2. Veikt atjaunošanas pasākumu uzraudzību, kontroli un monitoringu, tai skaitā fotofiksāciju, uzkrāt datus par atjaunošanas darbībām un teritorijām;
 3. Apsekojuma veikšana par 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijā" (SAM 5.4.1.1.) īstenošanas rezultātiem Natura 2000 tīklā un tā ietekmi uz ES biotopu un sugu dzīvotņu aizsardzības stāvokļa statusu;
 4. Kopīga izvērtējuma ziņojuma sagatavošana par projekta un SAM 5.4.1.1. īstenošanas rezultātiem Natura 2000 tīklā un ietekmi uz ES biotopu un sugu dzīvotņu aizsardzības stāvokļa statusu;
 5. Nodrošināt informācijas un publicitātes pasākumus;
 6. Nodrošināt projekta vadību.

Plānotie rezultāti

 1. Biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošana ap 1700 ha lielā platībā, kā rezultātā kopējā labvēlīgi ietekmētā ES biotopu un sugu dzīvotņu platība Latvijā ir vismaz 13 800 ha liela;
 2. Sniegts ieguldījums labvēlīga aizsardzības statusa uzlabošanā astoņām ES sugām un 20 ES biotopiem, veicot atjaunošanas pasākumus 30 Natura 2000 teritorijās, vienā mikroliegumā un 13 īpaši aizsargājamās alejās, vienlaikus sniedzot ieguldījumu piecu ekosistēmu (zālāji, meži, upes un ezeri, purvi, piekraste) nodrošināto pakalpojumu labākā nodrošinājumā sabiedrībai un tautsaimniecībai.
 3. Sagatavots un publicēts darbību izvērtējuma ziņojums.
 4. Informāciju par veiktajiem atjaunošanas pasākumiem ievietot dabas datu pārvaldības sistēmā «Ozols» (DDPS “Ozols”) un nodrošināta informācijas publiska pieejamība.
 5. Informēta sabiedrība par ES biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu nepieciešamību, īstenojot projekta publicitātes pasākumus.

Vadošais partneris:

Sadarbības partneri:

 • Amatas novada pašvaldība
 • AS “Latvijas valsts meži”
 • Auces novada pašvaldība
 • Cēsu novada pašvaldība
 • Iecavas novada pašvaldība
 • Jelgavas novada pašvaldība
 • Līgatnes novada pašvaldība
 • Lubānas novada pašvaldība
 • Pārgaujas novada pašvaldība
 • Siguldas novada pašvaldība
 • Tērvetes novada pašvaldība
 • Tukuma novada pašvaldība
 • Ventspils novada pašvaldība
 • VSIA "Latvijas Valsts ceļi"
Kontaktpersona
Inta Ādamsone
E-pasts
inta.adamsone@cesis.lv
Tālruņa numurs
64161818