Vecpiebalgas novada pašvaldība Vecpiebalgas novada pašvaldība
Alauksta 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, Latvija
+371 64107279, 64125751, mob. +371 28381960
+371 64161969 (fakss vienots visām novada iestādēm)
vecpiebalga@vecpiebalga.lv
·  Amatpersonu atalgojums
·  Finansējuma pieprasījuma veidlapas


<< Aprīlis 2018 >>
POTCPSSv
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets 2010.gadam (ar grozījumiem).
03.09.2010


Pielikums Nr.1

Apstiprināti 2010. gada 21. jūlija Vecpiebalgas novada domes sēdē; prot. Nr. 12; § 1

Iestāde:

Vecpiebalgas novada pašvaldība  Reģ.Nr.90000057259

Adrese:

Alauksta iela 4, Vecpiebalga,Vecpiebalgas novads,

Galvenais budžeta izpildītājs: _______________E. Frīdvalde-Andersone

Klasifikācijas kods

Nosaukums

PLāns 2010

Gada plāna grozījumi (latos)

Apstiprinātais gada plāns ar grozījumiem (latos)

 

I KOPĀ IEŅĒMUMI

2 724 712

-151 944

2 572 768

 

II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi

850 313

86 556

936 869

 

III Nodokļu ieņēmumi

842 243

11 006

853 249

 

Tiešie nodokļi

842 243

11 006

853 249

 

IV Nenodokļu ieņēmumi

8 070

75 550

83 620

 

V Transfertu ieņēmumi

1 645 199

-191 900

1 453 299

 

VI Budžeta iestāžu ieņēmumi

229 200

-46 600

182 600

21.1.9.2.

ieņemumi no citu valstu finansu palīdz.progr.īstenošanas

0

2 000

2 000

01.1.1.1.

Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts kases sadales konta

0

11 006

11 006

01.1.1.2.

Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata gada ieņēmumiem

763 000

0

763 000

04.1.1.1.

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

70 318

0

70 318

04.1.1.2.

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi

4 000

0

4 000

04.1.2.1.

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

4 725

0

4 725

04.1.2.2.

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādi

200

0

200

08.6.1.2.

Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par noguldījumiem depozītā Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs

500

-500

 

08.6.2.2.

Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs

400

0

400

09.4.2.0.

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās un pagasttiesās

1 100

0

1 100

09.4.5.0.

Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu

50

50

100

09.4.6.0.

Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu

300

0

300

09.4.9.0.

Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā

350

0

350

09.5.1.1.

Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšana

300

0

300

09.5.1.4.

Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

800

0

800

09.5.1.5.

Nodeva par dzīvnieku turēšanu

40

0

40

09.5.2.9.

Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības

50

0

50

10.1.4.0.

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības

500

500

1 000

10.3.0.0.

Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem

1 000

-1 000

 

12.2.3.0.

Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas  izmantošanas (licences)

180

1 500

1 680

12.3.9.9.

Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā

2 500

0

2 500

13.4.0.0.

Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas

0

75 000

75 000

18.6.1.6.

No Izglītības ministrijas budžeta programmas pārskaitītā dotācija pašvaldības (pagasta, novada) pamatbudžetam

414

0

414

18.6.1.7.

No Kultūras ministrijas budžeta programmas pārskaitītā dotācija pašvaldības (pagasta, novada) pamatbudžetam

51 944

0

51 944

18.6.1.9.

Pārējās dotācijas

0

0

0

18.6.2.1.

Mērķdotācijas izglītības pasākumiem

317 962

-317 962

 

18.6.2.4.

Mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un vals

0

317 962

317 962

18.6.2.5.

Mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

19 672

0

19 672

18.6.4.0.

Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

0

492 070

492 070

18.6.4.1.

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda transferti pašvaldību budžetiem

492 070

-492 070

 

18.6.9.0.

Pārējie valsts budžeta iestāžu  uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām

221 451

0

221 451

18.8.1.1.

Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai

164 943

0

164 943

18.8.1.2.

Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai

246 843

-200 000

46 843

18.8.2.1.

Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par valsts budžeta līdzdalības maksājuma daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai

0

80 000

80 000

18.8.2.2.

Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par valsts budžeta finansējuma daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai

81 900

-71 900

10 000

19.2.1.0.

Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai

48 000

0

48 000

21.3.5.2.

Ieņēmumi no vecāku maksām

3 000

0

3 000

21.3.5.9.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem

23 000

0

23 000

21.3.7.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem

2 000

0

2 000

21.3.8.1.

Ieņēmumi par telpu nomu

10 000

0

10 000

21.3.8.3.

Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas

1 500

1 400

2 900

21.3.8.4.

Ieņēmumi par zemes nomu

1 100

0

1 100

21.3.8.9.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri

1 600

0

1 600

21.3.9.3.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju

4 000

0

4 000

21.3.9.4.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem

133 000

0

133 000

21.3.9.7.

Apdrošināšanas sabiedrības saņemtā atlīdzība par autoavārijā cietušu automašīnu un atlīdzības ieskaitīšanu iestādes ieņēmumos

0

0

0

21.3.9.9.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem

10 000

-9 000

1 000

21.4.9.9.

Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi

40 000

-39 000

1 000

 

VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM

2 987 601

-223 124

2 764 477

01.110 

 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas

151 008

96 842

247 850

01.720 

 Pašvaldību budžetu parāda darījumi

88 000

 

88 000

03.200 

 Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti

30 009

0

4 878

03.312 

 Bāriņtiesas

15 131

0

15 131

03.600 

 Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi

 

550

550

04.210 

 Lauksaimniecība (zemkopība)

17 563

10 000

27 563

04.730 

 Tūrisms

 

0

0

04.900 

 Pārējā citur neklasificēta ekonomiskā darbība

 

0

0

05.600 

 Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība 

1 090

0

1 090

06.100 

 Mājokļu attīstība

18 136

-15 136

3 000

06.200 

 Teritoriju attīstība

55838

-5 838

50 000

06.300 

 Ūdensapgāde

 

0

0

06.400 

 Ielu apgaismošana

100

1 100

1 200

06.600 

 Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

602 352

-302 352

300 000

07.210 

 Ambulatorās ārstniecības iestādes

13187

0

13 187

08.210 

 Bibliotēkas

 

0

48 880

08.220 

 Muzeji un izstādes

 

0

54 232

08.230 

 Kultūras centri, nami, klubi

461081

-111 081

350 000

08.290 

 Pārējā citur neklasificētā kultūra

4 679

0

4 679

08.610 

 Pārējā sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas vadība

 

5 000

5 000

09.210 

 Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms (ISCED-97  2.līmenis)

939028

0

831 417

09.510 

 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība

57 611

0

57 611

09.600 

 Izglītības papildu pakalpojumi

0

0

0

09.810 

 Pārējā izglītības vadība

50 000

0

50 000

10.500 

 Atbalsts bezdarba gadījumā

222 791

-25 000

197 791

10.700 

 Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām

25 000

25 000

50 000

10.900 

 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība

350418

0

350 418

10.920 

 Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi

12 000

0

12 000

 

VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM

2987601

-223 124

2 764 477

1000

Atlīdzība

1210190

0

1 210 190

1111

Deputātu darba alga

 

3 200

3 200

1119

Pārējo darbinieku mēneša amatalga

 

0

970 243

1210

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 

0

236 747

2000

Preces un pakalpojumi

653775

48 141

701 916

2100

Komandējumi un ienesta braucieni

26103

 

26 103

2110

Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni

180

0

180

2112

Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

1 935

0

1 935

2121

Dienas nauda

 

0

0

2122

Pārējie komandējumu izdevumi

23 988

0

23 988

2200

Pakalpojumi

357 130

62 325

419 455

2211

Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi (pieslēguma punkta abonēšanas maksa, pieslēguma punkta ierīkošanas maksa un citi izdevumi)

12 991

2 000

14 991

2219

Pārējie sakaru pakalpojumi

17 292

0

17 292

2221

Izdevumi par apkuri

81 143

18 857

100 000

2222

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju

9 384

0

9 384

2223

Izdevumi par elektroenerģiju

65 392

10 000

75 392

2229

Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem

13 952

0

13 952

2230

Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi

500

34 500

35 000

2231

Pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana

6 489

-6 189

300

2232

Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi

 

7 000

7 000

2233

Izdevumi par transporta pakalpojumiem

10 997

2 000

12 997

2234

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem

1 031

0

1 031

2236

Bankas komisija, pakalpojumi

 

0

0

2239

Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi

8 542

8 000

16 542

2240

Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)

1 090

0

1 090

2241

Ēku, būvju un telpu remonts

10 980

0

10 980

2242

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

16 203

10 000

26 203

2243

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

10 457

-6 000

4 457

2244

Ēku, būvju un telpu uzturēšana

11 156

0

11 156

2245

Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prēmijas

3 190

0

3 190

2249

Pārējie remonta darbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi

8 907

-6 000

2 907

2251

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi - programmu apkalpošana

4 308

0

4 308

2261

Ēku, telpu īre un noma

 

2 000

2 000

2262

Transportlīdzekļu noma

12 440

-2 000

10 440

2264

Iekārtu un inventāra īre un noma

6 208

-3 000

3 208

2269

Pārējā noma

675

-675

 

2270

Citi pakalpojumi

8 168

-8 168

 

2271

Izdevumi, kas saistīti ar operatīvo darbību

86

0

86

2275

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldību budžetiem

13 720

0

13 720

2276

Izdevumi, kas sniegti juridiskās palīdzības sniedzējiem

 

0

0

2278

Iestādes iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi

 

 

 

2279

Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi

21 829

0

21 829

2300

Krājumi

237896

11 477

249 373

2311

Biroja preces

16 575

0

16 575

2312

Inventārs

23 965

0

23 965

2321

Kurināmais

62 300

0

62 300

2322

Degviela

50 493

17 000

67 493

2341

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces

320

0

320

2350

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

48 075

0

48 075

2361

Mīkstais inventārs

0

1 000

1 000

2362

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi

500

0

500

2363

Ēdināšanas izdevumi

27 000

0

27 000

2370

Mācību līdzekļi un materiāli

2 145

0

2 145

2390

Pārējās preces

6 523

-6 523

 

2420

Bibliotēku grāmatas un žurnāli

2 205

0

2 205

2490

Pārējās grāmatas un žurnāli

1 410

0

1 410

2512

Pievienotās vērtības nodoklis

1 700

0

1 700

2515

Dabas resursu nodoklis

170

1 500

1 670

2519

Pārējie nodokļi un nodevas

500

-500

 

4000

Procentu izdevumi

93921

0

93 921

4213

Valsts budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi

 

 

 

4221

Pašvaldību budžeta iestāžu aizņēmumu procentu maksājumi

 

 

 

4240

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi

93 651

 

93 651

4250

Budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi

270

 

270

4320

Pašvaldību budžetu procentu maksājumi Valsts kasei

 

 

 

5000

Pamatkapitāla veidošana

732341

-270 515

461 826

5121

Datorprogrammas

 

0

350

5129

Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

 

0

1 500

5230

Pārējie pamatlīdzekļi

 

0

550

5232

Saimniecības pamatlīdzekļi

 

0

7 630

5233

Bibliotēku fondi

 

0

4 779

5238

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

3 823

3 750

7 573

5239

Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi

 

0

0

5240

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība

 

0

100 000

5250

Kapitālais remonts un rekonstrukcija

613709

-274 265

339 444

6000

Sociālie pabalsti

234 624

0

234 624

6230

Valsts un pašvaldību sociālie pabalsti un palīdzība naudā

25 000

-25 000

 

6242

Bezdarbnieka stipendija

209 624

-25 000

184 624

6252

Pabalsti veselības aprūpei

 

600

600

6253

Pabalsti ēdināšanai

 

25 350

25 350

6254

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā

 

50

50

6255

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā

 

5 000

5 000

6259

Pārējie pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem 

 

3 500

3 500

6260

Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā

 

6 000

6 000

6270

Dzīvokļa pabalsti naudā

 

8 200

8 200

6329

Pārējā sociālā palīdzība natūrā

 

400

400

6360

Dzīvokļa pabalsts natūrā

 

500

500

6350

Garantētā minimālā ienākuma pabalsti natūrā

 

200

200

6400

Pārējie pabalsti

 

200

200

7000

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

62750

-750

62 000

7211

Izglītības funkciju nodrošināšanai

 

0

50 000

7213

Sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai

 

0

12 000

7215

Pārējie izdevumu transferti citām pašvaldībām

750

-750

 

 

IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (–)

-262 889

0

-191 709

 

FINANSĒŠANA:

262889

0

191 709

 

 

 

 

 

 

Galvenais budžeta izpildītājs:  _______________E. Frīdvalde-Andersone

 

2010.gada 21.jūlijā

 

 

 

 

Nodaļas vadītāja Anna Caunite

 

 

 

 

2010.gada 21.jūlijā

 

 

 
      Atpakaļ